Verksamhetsstyrning – en del av innovationsprocessen?

Ungefärlig lästid: 3-4 min. Forskning på temat företagens entreprenörskap har ökat stadigt under de senaste årtiondena, till stor del på grund av kopplingen mellan produkt-marknad och teknisk innovation (dvs. konsekvenserna av företagens entreprenörskapsaktiviteter) och företagets framgång. På samma sätt finns det empiriskt stöd för att verksamhetsstyrning (eller ekonomistyrning) är en viktig faktor för framgångsrika företag.

 

verksamhetsstyrning-innovation-innovationsförmåga-process

 

Verksamhetsstyrning motverkar innovationsförmågan?

På ytan kan dessa två fenomenen, företagens entreprenörskap och verksamhetsstyrning, tyckas innebära en inneboende motsättning. Det vill säga, företagens entreprenörskap syftar till att ta företaget i nya riktningar. Detta medans verksamhetsstyrning syftar till kanalisering som ofta begränsar handlingsutrymmet.

Därför undersökte en studie hur verksamhetsstyrning verkar tillsammans med de faktorer som påverkar företagens entreprenörskap för att främja innovation. Studien genomfördes som enkätundersökning och innefattade 177 företag verksamma i en mängd olika branscher.

 

Slutsats för dig som chef och ledare att ta med dig

  1. Avsiktlig design och utveckling av styrmedel som syftar till att stödja företagens entreprenörskap kanske inte får avsedd effekt på innovation. Som sådan, chefens uppgift är inte bara att bygga en organisation vars kärnegenskaper är att bidra till innovation. Snarare är hans eller hennes uppgift att utforma och utveckla innovations- och verksamhetsstyrnings understödjande mekanismer som kompletterar varandra så att den entreprenörskapspotential som finns inom organisationen utnyttjas maximalt för organisatoriska syften.
  2. Resultaten tyder också på att chefer bör förstå och behandla innovation som en process som är mottagliga för tillämpning av strukturerade och disciplinerad styrning. Framgångsrik driven innovation kräver att chefer behandlar innovationsutmaningar med förståelsen att önskvärda innovationsresultat kan genereras och konstrueras medvetet. Det finns regler, metoder och allmänna processkunskap som kan användas som resurser för att underlätta för framgångsrikt innovationsarbete. Det ofta inte frånvaron av regler och väl införstådda förfaranden som resulterar i framgångsrika innovationer (som man kan dra slutsatsen av från en översiktlig genomgång i populär affärspress). Det är tvärtom dess närvaro. Chefer gör klokt i att erkänna denna verklighet.
  3. Framgångsrik och bestående främjande av innovation, som sker genom företagets entreprenörskap, kan sannolikt inte åstadkommas genom att man förlitar sig på enskilda styrmekanismer, såsom till exempel användandet av organisk organisationsstruktur. Denna studie visar att bästa innovationsresultat utan tvekan ett resultat av att verksamhetsstyrning och användning av styrmedel relaterat till entreprenörskap fungerar i samförstånd. Därför bör chefer anta ett systemperspektiv med avseende på styrning av innovation, erkänner samband och ömsesidiga beroenden som finns mellan krafter som underlättar innovationsprocessen och krafter som styr det.

 

Referenser:

Goodale, J. C., Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Covin, J. G. (2011). Operations management and corporate entrepreneurship: The moderating effect of operations control on the antecedents of corporate entrepreneurial activity in relation to innovation performance. Journal of Operations Management, 29 (1-2), pp. 116-127.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/operationsmanagement/innovationperformance

Mer från InventiveBoard


Styrning av forskning och utveckling

Litteraturen om styrning av medarbetare inom forskning och utveckling (FoU) förespråkar starkt att man skall styra FoU-projekt på ett projekt-för-projekt basis. Denna litteratur antyder att projekten ska hanteras på olika sätt beroende på projektets egenskaper såsom risk, tvetydighet och att man saknar rutiner. Till skillnad…

Läs mer

Ekonomistyrning och organisatoriskt lärande

En studie undersökte förhållandet mellan design av styrmedel för ekonomistyrning, användning av styrmedel och organisatoriskt lärande (OL). Studien genomfördes genom en enkätundersökning. En skriftlig enkät förbereddes och skickas ut för att samla in kvantitativa data. Efter analys av de empiriska resultaten genomfördes uppföljningsintervjuer för att utveckla…

Läs mer