Värdering av ekonomistyrning i nystartade företag

Ungefärlig lästid: 3-4 min.  En studie undersökte värdering av ekonomistyrning i nystartade företag, dvs hur användning av styrmedel påverkade värderingen av företaget när man tog in nytt kapital. Forskarna undersökte ett internationellt urval av nystartade företag, inklusive detaljer om deras implementerade ekonomistyrning och företagens finansiella historik.

Värdering av ekonomistyrning

 

Resultat i studien 

Forskarna fann att högre intensitet av ekonomistyrning, mätt som antalet styrmedel som implementerats vid årsskiftet omedelbart före en finansieringsrunda, har en positiv inverkan på företagets värdering. Forskarna fann också att aktiemarknaden värderar ekonomistyrning högre än vad långivare gör. Effekten på värdering är större för nystartade företag som är verksamma i starkt konkurrensutsatta kontexter och för företag med högre tillväxt takt. Forskarna dokumenterade också ett positivt samband mellan förändringar i ekonomistyrningsintensitet och förändringar i företagets värdering. Analysen visar också att företag som anpassa sin ekonomistyrning till sin strategi, får högre värdering. I synnerhet styrmedel som hjälper företag med strategiimplementering upplevs vara viktigare och mer värdefulla än andra styrmedel.

 

Värdering av ekonomistyrning – slutsatser

Sammantaget ger studien nya bevis för debatten om fördelarna med formell styrning i nystartade företag. De empiriska resultaten i studien stöder argumentet att finansiärer av nystartade företag tror att formella styrmedel leder till bättre beslut, eller att styrmedlen signalerar kvalitet i företaget och framtida tillväxtpotential. Således, belönar finansiärer företag med sådan ekonomistyrning med högre värdering.

Beskrivande statistik som presenteras i studien pekar på att även om nystartade företag runt om i världen varierar en hel del när det gäller externa miljöer och inre egenskaper (t.ex. tillväxtstrategier och företagskultur), uppvisar de liknande hastigheter och mönster avseende implementering av ekonomistyrning med vad som tidigare rapporteras för amerikanska urval av riskkapitaluppbackade företag.

 

Råd till praktiker

  • Använd ett flertal olika formella styrmedel
  • Använd gärna styrmedel för strategiimplementation

 

Referenser

Davila, A., Foster, G., Jia, N., 2015. The Valuation of Management Control Systems in Start-Up Companies: International Field-Based Evidence. European Accounting Review 24(2), 207-239.

Tillgänglig på http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638180.2014.965720#.VdBBzvntlBc

Mer från InventiveBoard


Prestationsmått och styrning vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En explorativ studie utfördes med syfte att undersöka styrning vid produktutveckling. Mer konkret undersöktes ekonomistyrning, med fokus på prestationsmått, vid produktutveckling. Studien fokuserade på tre aspekter av ekonomistyrning som chefer för produktutveckling anser vara viktiga. Dessa aspekter var: Produktutvecklingens position i företagets organisationsstruktur Själva…

Läs mer

Att skapa kunskap vid produktutvecklingsprojekt

Ungefärlig lästid: 3-4 min. En studie undersökte ledningens styrning och att skapa kunskap. Specifikt studerades påverkan från de högsta chefernas styrning till att stimulera innovation genom inverkan på skapandet av kunskap vid produktutvecklingsprojekt. De högsta cheferna har en avgörande roll för att stimulera innovation i företag….

Läs mer