Värdering av ekonomistyrning i nystartade företag

Värdering av ekonomistyrning

En ny studie undersökte hur ekonomistyrning som implementerats av nystartade företag värderas. Forskarna undersökte ett internationellt urval av nystartade företag, inklusive detaljer om deras implementerade ekonomistyrning och företagens finansiella historik.

Resultat i studien

Forskarna fann att högre intensitet av ekonomistyrning, som mäts som antalet styrmedel som implementerats vid årsskiftet omedelbart före en finansieringsrunda, har en positiv inverkan på företagets värdering. Forskarna fann också att aktiemarknaden värderar ekonomistyrning högre än vad långivare gör. Effekten på värdering är större för nystartade företag som är verksamma i starkt konkurrensutsatta kontexter och för företag med högre tillväxt takt. Forskarna dokumenterade också ett positivt samband mellan förändringar i ekonomistyrningsintensitet och förändringar i företagets värdering. Analysen visar också att företag som anpassa sin ekonomistyrning till sin strategi, får högre värdering. I synnerhet styrmedel som hjälper företag med strategiimplementering upplevs vara viktigare och mer värdefulla än andra styrmedel.

Slutsatser i studien
Sammantaget ger studien nya bevis för debatten om fördelarna med formell styrning i nystartade företag. De empiriska resultaten i studien stöder argumentet att finansiärer av nystartade företag tror att formella styrmedel leder till bättre beslut, eller att styrmedlen signalerar kvalitet i företaget och framtida tillväxtpotential. Således, belönar finansiärer sådan ekonomistyrning med högre värdering av företaget.

Beskrivande statistik som presenteras i studien pekar på att även om nystartade företag runt om i världen varierar en hel del när det gäller externa miljöer och inre egenskaper (t.ex. tillväxtstrategier och företagskultur), uppvisar de liknande hastigheter och mönster, avseende implementering av ekonomistyrning, med vad som tidigare rapporteras för amerikanska urval av riskkapitaluppbackade företag.

 

Råd till praktiker

  • Använd ett flertal olika styrmedel
  • Använd gärna styrmedel för strategiimplementation

 

Referenser

Davila, A., Foster, G., Jia, N., 2015. The Valuation of Management Control Systems in Start-Up Companies: International Field-Based Evidence. European Accounting Review 24(2), 207-239.

Tillgänglig på http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638180.2014.965720#.VdBBzvntlBc

Mer från InventiveBoard


Att generera idéer för kontinuerlig innovation

En studie undersökte förmågan att generera idéer till innovationer i stora organisationer. Förmågan att generera idéer innefattar lednings- och organisatoriska processer för att stimulera, identifiera, välja och implementera idéer. För att undersöka hur denna förmåga manifesteras och används i företag, genomförde forskare fallstudier av fyra…

Läs mer

Radikal innovation i etablerade företag

Hur hjälper man till för att förbättra prestanda och innovationsförmåga, och vidare, finns radikal innovation i etablerade företag? En studie undersökte organisatorisk förmåga för att förbättra prestanda och förmåga, med avseende på radikal innovation, i etablerade företag och fann att förmågan för innovation i detta hänseende…

Läs mer