Utveckling av styrpaket

En nyligen genomförd studie syftade till att undersöka hur införandet av styrmedel bildar styrpaket hos nystartade företag. Forskarna tillämpade en kvalitativ tvärsnittsstudie som innefattade 74 intervjuer med intressenter i 20 unga nystartade företag med riskkapitalfinansiering.

Resultaten visar huvudintressenter hos nystartade företag uppdelade i tre olika institutionella fält (nascent, start-up, post start-up), vilka väsentligt påverkar införandet av nya styrmedel och de efterföljande styrpaketen. Införandet av formella styrmedel verkar delas upp i olika faser. Studien belyser de viktigaste drivkrafterna för att sätta upp en uppsättning av styrsystem genom vilka olika intressenters intressen är integrerade.

Resultaten är relevanta även för etablerade företag som behöver anpassa sina styrpaket efter förändrade krav från intressenter. Under de senaste åren har till exempel vikten av hållbarhet och hållbara organisatoriska mål ökat. Som en följd av detta har många företag infört hållbarhet i sin strategi och därför infört nya styrmedel för att återspegla detta. Men i många fall är dessa styrmedel helt frikopplade när de implementeras. Mot bakgrund av resultaten i denna studie, kommer de nya styrmedlen förmodligen inte att förbli frikopplade och de kommer sannolikt påverka andra styrmedel genom reciprocitet som påverkar hela styrpaketet. Därför skulle en frikopplad integration av hållbarhetsmål hota balansen i det totala styrpaketet hos de etablerade företagens – åtminstone över tid.

Denna nya insikt har praktiska konsekvenser. I stället för att införa styrmedel på ett frikopplat sätt utan att ta hänsyn till påverkan på andra styrmedel, bör man noggrant analysera möjlig påverkan mellan nya styrmedel och resten av styrpaktetet.

 

Referenser:

Strauss, R.E., Nevries, P., Weber, J., 2013. The development of MCS packages – balancing constituents’ demands. Journal of Accounting & Organizational Change 9 (2), 155 – 187.

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/18325911311325942

Mer från InventiveBoard


Innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin

Lästid: 2-3 minuter. Små och medelstora företag verksamma inom tillverkningsindustrin ger ett betydande bidrag till den ekonomiska tillväxten. Men den största delen av forskning om innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin har fokuserat på stora organisationer. Drivkrafter för innovationer En studie har dock identifierat drivkrafter för innovationer…

Läs mer

Implementera målkostnadskalkylering

Ungefärlig lästid: 3-5 minuter.  En studie använde teori om marknadsorientering för att analysera införandet av system för målkostnadskalkylering och affärsmodell innovation, samt hur detta påverkar företags resultat. 189 tillverkande företag inom elektronik- och informationsindustrin i Kina användes som urval för studien.   En studie använde teori om marknadsorientering…

Läs mer