Utveckling av styrpaket

En nyligen genomförd studie syftade till att undersöka hur införandet av styrmedel bildar styrpaket hos nystartade företag. Forskarna tillämpade en kvalitativ tvärsnittsstudie som innefattade 74 intervjuer med intressenter i 20 unga nystartade företag med riskkapitalfinansiering.

Resultaten visar huvudintressenter hos nystartade företag uppdelade i tre olika institutionella fält (nascent, start-up, post start-up), vilka väsentligt påverkar införandet av nya styrmedel och de efterföljande styrpaketen. Införandet av formella styrmedel verkar delas upp i olika faser. Studien belyser de viktigaste drivkrafterna för att sätta upp en uppsättning av styrsystem genom vilka olika intressenters intressen är integrerade.

Resultaten är relevanta även för etablerade företag som behöver anpassa sina styrpaket efter förändrade krav från intressenter. Under de senaste åren har till exempel vikten av hållbarhet och hållbara organisatoriska mål ökat. Som en följd av detta har många företag infört hållbarhet i sin strategi och därför infört nya styrmedel för att återspegla detta. Men i många fall är dessa styrmedel helt frikopplade när de implementeras. Mot bakgrund av resultaten i denna studie, kommer de nya styrmedlen förmodligen inte att förbli frikopplade och de kommer sannolikt påverka andra styrmedel genom reciprocitet som påverkar hela styrpaketet. Därför skulle en frikopplad integration av hållbarhetsmål hota balansen i det totala styrpaketet hos de etablerade företagens – åtminstone över tid.

Denna nya insikt har praktiska konsekvenser. I stället för att införa styrmedel på ett frikopplat sätt utan att ta hänsyn till påverkan på andra styrmedel, bör man noggrant analysera möjlig påverkan mellan nya styrmedel och resten av styrpaktetet.

 

Referenser:

Strauss, R.E., Nevries, P., Weber, J., 2013. The development of MCS packages – balancing constituents’ demands. Journal of Accounting & Organizational Change 9 (2), 155 – 187.

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/18325911311325942

Mer från InventiveBoard


Öppen innovation och innovationskultur

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Forskare har undersökt öppen innovation och innovationskultur. Specifikt fokuserade man på kulturella dimensioner av det så kallade ”icke-uppfunnet-här” (IUH) syndromet, risktagande, och ledningens stöd för innovationsarbetet.     Forskarna studerade innovationskulturer inom tre affärsenheter (två affärsenheter med slutna innovationer och en affärsenhet med öppen…

Läs mer

Styrsystem påverkar kreativitet positivt

  En studie gav insikter om de kanaler genom vilka ekonomistyrning och styrsystem utövar ett inflytande på produktinnovation genom att undersöka i vilken utsträckning olika former av styrsystem, dvs. värdesystem, diagnostiska styrsystem och interaktiva styrsystem, är direkt förknippade med olika faserna i innovationsprocesser. Styrsystem påverkar kreativitet…

Läs mer