Utveckling av styrpaket

En nyligen genomförd studie syftade till att undersöka hur införandet av styrmedel bildar styrpaket hos nystartade företag. Forskarna tillämpade en kvalitativ tvärsnittsstudie som innefattade 74 intervjuer med intressenter i 20 unga nystartade företag med riskkapitalfinansiering.

Resultaten visar huvudintressenter hos nystartade företag uppdelade i tre olika institutionella fält (nascent, start-up, post start-up), vilka väsentligt påverkar införandet av nya styrmedel och de efterföljande styrpaketen. Införandet av formella styrmedel verkar delas upp i olika faser. Studien belyser de viktigaste drivkrafterna för att sätta upp en uppsättning av styrsystem genom vilka olika intressenters intressen är integrerade.

Resultaten är relevanta även för etablerade företag som behöver anpassa sina styrpaket efter förändrade krav från intressenter. Under de senaste åren har till exempel vikten av hållbarhet och hållbara organisatoriska mål ökat. Som en följd av detta har många företag infört hållbarhet i sin strategi och därför infört nya styrmedel för att återspegla detta. Men i många fall är dessa styrmedel helt frikopplade när de implementeras. Mot bakgrund av resultaten i denna studie, kommer de nya styrmedlen förmodligen inte att förbli frikopplade och de kommer sannolikt påverka andra styrmedel genom reciprocitet som påverkar hela styrpaketet. Därför skulle en frikopplad integration av hållbarhetsmål hota balansen i det totala styrpaketet hos de etablerade företagens – åtminstone över tid.

Denna nya insikt har praktiska konsekvenser. I stället för att införa styrmedel på ett frikopplat sätt utan att ta hänsyn till påverkan på andra styrmedel, bör man noggrant analysera möjlig påverkan mellan nya styrmedel och resten av styrpaktetet.

 

Referenser:

Strauss, R.E., Nevries, P., Weber, J., 2013. The development of MCS packages – balancing constituents’ demands. Journal of Accounting & Organizational Change 9 (2), 155 – 187.

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/18325911311325942

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrningens roller vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-5 min. En studie undersökte de sätt på vilket ekonomistyrning sker i en produktutvecklingskontext. Syfte var att ge nya insikter om de olika roller som styrning kan spela i detta sammanhang. Specifikt undersökte man ekonomistyrningens roller vid produktutveckling. Under nio månader genomförde forskare en…

Läs mer

Bör man budgetera innovation?

Uppskattad lästid: 4-6 minuter. Bör man budgetera innovation? Organisationer efterlyser allt större budgetstyrning av sina produktinnovationsprocesser. Viktiga orsaker till denna fokus är dels kostnader i sig för produktinnovation, och dels behovet av att förbättra företagens ekonomiska resultat genom innovationssatsningar. Däremot har tidigare forskning funnit ett antal…

Läs mer