Styrsystem påverkar kreativitet positivt

 

Styrsystem-påverkar-kreativitet-positivt

En studie gav insikter om de kanaler genom vilka ekonomistyrning och styrsystem utövar ett inflytande på produktinnovation genom att undersöka i vilken utsträckning olika former av styrsystem, dvs. värdesystem, diagnostiska styrsystem och interaktiva styrsystem, är direkt förknippade med olika faserna i innovationsprocesser.

Styrsystem påverkar kreativitet positivt

Forskarna använde enkätdata som samlats in från 118 medelstora och stora spanska företag. Man fann att värdesystem och interaktiva system har signifikant påverkan på kreativitet, samordning och kunskapsintegration, samt filtreringsfaser av innovationsprocesser. Forskarna fann också att signifikantnivån och riktning av denna påverkan varierar beroende på entreprenöriell orientering av företag.

Entreprenöriell orientering

Genom att lyfta fram betydelsen av entreprenöriell orientering vid utformningen av ekonomistyrning på produktinnovationsprocesser, visar denna studie att man bör vara försiktig med att generalisera de förväntade effekterna av styrning på innovation. Dessa system bör anpassas dels efter företagets entreprenöriella orientering, och dels efter faserna i den entreprenöriella processen.

 

Referenser:

Bisbe, J., Malagueno, R., 2015. How control systems influence product innovation processes: examining the role of entrepreneurial orientation. Accounting and Business Research 45 (3), 356–386.

Tillgänglig på http://www.tandfonline.com/controlsystem/productinnovation/creativity

Mer från InventiveBoard


Produktdifferentiering som strategi

Lästid: 3-4 minuter. I dagens affärssammanhang som kännetecknas av omfattande konkurrens och tekniska förändringar, kan organisationer vinna konkurrensfördelar genom att upprätthålla hög innovationstakt. Hur påverkar då produktdifferentiering som strategi organisationers förmåga att driva innovation? Och vad är förhållandet mellan strategi, ekonomistyrning, och innovation? En grupp med…

Läs mer

Radikal innovation i etablerade företag

Hur hjälper man till för att förbättra prestanda och innovationsförmåga, och vidare, finns radikal innovation i etablerade företag? En studie undersökte organisatorisk förmåga för att förbättra prestanda och förmåga, med avseende på radikal innovation, i etablerade företag och fann att förmågan för innovation i detta hänseende…

Läs mer