Styrsystem påverkar kreativitet positivt

 

Styrsystem-påverkar-kreativitet-positivt

En studie gav insikter om de kanaler genom vilka ekonomistyrning och styrsystem utövar ett inflytande på produktinnovation genom att undersöka i vilken utsträckning olika former av styrsystem, dvs. värdesystem, diagnostiska styrsystem och interaktiva styrsystem, är direkt förknippade med olika faserna i innovationsprocesser.

Styrsystem påverkar kreativitet positivt

Forskarna använde enkätdata som samlats in från 118 medelstora och stora spanska företag. Man fann att värdesystem och interaktiva system har signifikant påverkan på kreativitet, samordning och kunskapsintegration, samt filtreringsfaser av innovationsprocesser. Forskarna fann också att signifikantnivån och riktning av denna påverkan varierar beroende på entreprenöriell orientering av företag.

Entreprenöriell orientering

Genom att lyfta fram betydelsen av entreprenöriell orientering vid utformningen av ekonomistyrning på produktinnovationsprocesser, visar denna studie att man bör vara försiktig med att generalisera de förväntade effekterna av styrning på innovation. Dessa system bör anpassas dels efter företagets entreprenöriella orientering, och dels efter faserna i den entreprenöriella processen.

 

Referenser:

Bisbe, J., Malagueno, R., 2015. How control systems influence product innovation processes: examining the role of entrepreneurial orientation. Accounting and Business Research 45 (3), 356–386.

Tillgänglig på http://www.tandfonline.com/controlsystem/productinnovation/creativity

Mer från InventiveBoard


Bör man budgetera innovation?

Uppskattad lästid: 4-6 minuter. Bör man budgetera innovation? Organisationer efterlyser allt större budgetstyrning av sina produktinnovationsprocesser. Viktiga orsaker till denna fokus är dels kostnader i sig för produktinnovation, och dels behovet av att förbättra företagens ekonomiska resultat genom innovationssatsningar. Däremot har tidigare forskning funnit ett antal…

Läs mer

Biomedicinsk forskning och läkemedelsinnovation

  Rigouröst underlag om biomedicinsk forskning och läkemedelsinnovation En studie undersökte ekonomistyrningsfaktorer som kan öka effektiviteten av biomedicinsk forskning och läkemedelsinnovation. Studien bestod av 222 frågeformulär som returneras av senior vetenskaplig personal vid akademiska sjukhus och större hälsoforskningsinstitut i Nederländerna och de viktigaste FoU-laboratorier hos…

Läs mer