Prestationsmått och styrning vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En explorativ studie utfördes med syfte att undersöka styrning vid produktutveckling. Mer konkret undersöktes ekonomistyrning, med fokus på prestationsmått, vid produktutveckling. Studien fokuserade på tre aspekter av ekonomistyrning som chefer för produktutveckling anser vara viktiga. Dessa aspekter var:

  1. Produktutvecklingens position i företagets organisationsstruktur
  2. Själva produktutvecklingsprocessen
  3. Kopplingen mellan produktutveckling och prestationsmått

Primärdata samlades in från chefer för produktutvecklingsenheter via intervjuer, workshops och en enkät. För varje ekonomistyrningsaspekt som studerades undersökte forskarna nuvarande praxis, nyligen genomförda förändringar, och hur styrning länkas till strategi.

 

Styrning vid produktutveckling

Hur används prestationsmått vid produktutveckling?

Forskarna fann att produktutvecklingsfunktionerna rapporteras högt upp i organisationerna. Man såg att behovet av att integrera produktutveckling och strategi, och överlämning av information från produktutveckling till marknadsföring vid kommersialisering stimulerade till högre rapporteringsnivåer i organisationerna.

Vidare visar resultatet också på behovet av att integrera produktutveckling och strategi. Detta medförde att man inkluderar produktutvecklings-/strategisteg i de redan väldefinierade faserna i produktutvecklingsprocesser.

Dock var integrationen mellan produktutveckling och strategi inte väl återspeglad i prestationsmåtten. Företagen i studien använde diverse olika finansiella och icke-finansiella prestationsmått, men ändå rapporterade relativt få företag att dessa prestationsmått var kopplade till företagets strategier. Chefer för produktutvecklingsenheterna uttryckte allmänt missnöje med prestationsmåtten, och företagen tycktes söka efter mer effektiva alternativa prestationmått. Man tenderar att vilja förlita sig mer på icke-finansiella än finansiella prestationsmått eftersom dessa mått ger bättre realtidsdata, grundligare utvärdering av progression, och ökar sannolikheten för framgång.

 

Vad du kan ta med dig – styrning vid produktutveckling:

  • Produktutveckling bör styras på en hög organisatorisk nivå efterssom produktutveckling är sammankopplad med företagets strategi
  • Integrationen mellan produktutveckling och strategi bör ske redan tidigt i produktutvecklingsprocessen
  • Använd både finansiella och icke-finansiella prestationsmått i produktutvecklingsprocesserna, med fokus på de senare

 

Referens:

Hertenstein, J.H., Platt, M.B., 2000. Performance measures and management control in new product development. Accounting Horizons 14 (3), 303–323.

Tillgänglig på: http://aaajournals.org/doi/abs/10.2308/acch.2000.14.3.303

 

 

Anmäl dig till vårt populära nyhetsbrev!

Mer från InventiveBoard


Att outsourca innovation

Ungefärlig lästid: 4-8 minuter. Att outsourca innovation kan vara en strategi för att bli innovativ. Vi visar varför man bör satsa på att skapa en egen innovationsförmåga.   Outsourca innovation? Kan man inte outsourca innovationsarbetet till konkurrenterna och sedan köpa upp dem? Anta att ditt…

Läs mer

Att skapa en innovationskultur

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Förstör ensidiga konversationer era ansträngningar att skapa en innovationskultur? Ni försöker lyssna på era medarbetare. Ni använder en förslagslåda, håller brainstorming sessioner, och gör chefer tillgänglig för att lyssna på medarbetarnas åsikter. Men vad händer sedan? Lämnar ni era medarbetare utanför…

Läs mer