Prestationsmått och styrning vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En explorativ studie utfördes med syfte att undersöka styrning vid produktutveckling. Mer konkret undersöktes ekonomistyrning, med fokus på prestationsmått, vid produktutveckling. Studien fokuserade på tre aspekter av ekonomistyrning som chefer för produktutveckling anser vara viktiga. Dessa aspekter var:

  1. Produktutvecklingens position i företagets organisationsstruktur
  2. Själva produktutvecklingsprocessen
  3. Kopplingen mellan produktutveckling och prestationsmått

Primärdata samlades in från chefer för produktutvecklingsenheter via intervjuer, workshops och en enkät. För varje ekonomistyrningsaspekt som studerades undersökte forskarna nuvarande praxis, nyligen genomförda förändringar, och hur styrning länkas till strategi.

 

Styrning vid produktutveckling

Hur används prestationsmått vid produktutveckling?

Forskarna fann att produktutvecklingsfunktionerna rapporteras högt upp i organisationerna. Man såg att behovet av att integrera produktutveckling och strategi, och överlämning av information från produktutveckling till marknadsföring vid kommersialisering stimulerade till högre rapporteringsnivåer i organisationerna.

Vidare visar resultatet också på behovet av att integrera produktutveckling och strategi. Detta medförde att man inkluderar produktutvecklings-/strategisteg i de redan väldefinierade faserna i produktutvecklingsprocesser.

Dock var integrationen mellan produktutveckling och strategi inte väl återspeglad i prestationsmåtten. Företagen i studien använde diverse olika finansiella och icke-finansiella prestationsmått, men ändå rapporterade relativt få företag att dessa prestationsmått var kopplade till företagets strategier. Chefer för produktutvecklingsenheterna uttryckte allmänt missnöje med prestationsmåtten, och företagen tycktes söka efter mer effektiva alternativa prestationmått. Man tenderar att vilja förlita sig mer på icke-finansiella än finansiella prestationsmått eftersom dessa mått ger bättre realtidsdata, grundligare utvärdering av progression, och ökar sannolikheten för framgång.

 

Vad du kan ta med dig – styrning vid produktutveckling:

  • Produktutveckling bör styras på en hög organisatorisk nivå efterssom produktutveckling är sammankopplad med företagets strategi
  • Integrationen mellan produktutveckling och strategi bör ske redan tidigt i produktutvecklingsprocessen
  • Använd både finansiella och icke-finansiella prestationsmått i produktutvecklingsprocesserna, med fokus på de senare

 

Referens:

Hertenstein, J.H., Platt, M.B., 2000. Performance measures and management control in new product development. Accounting Horizons 14 (3), 303–323.

Tillgänglig på: http://aaajournals.org/doi/abs/10.2308/acch.2000.14.3.303

 

 

Anmäl dig till vårt populära nyhetsbrev!

Mer från InventiveBoard


Insikter från innovation inom offentlig sektor

Uppskattad lästid: 3-4 minuter. Denna blogg handlar om innovation inom offentlig sektor. För att möta behoven hos sina många olika intressenter, är organisationer inom offentlig sektor i allt högre grad uppmanade att förbättra effektiviteten och kvaliteten på sina tjänster. Baserat på detta har genomförande av innovationer förespråkats…

Läs mer

Innovationsinriktad kultur i den offentliga sektorn

Uppskattad lästid: 6-8 minuter. Denna blogg handlar om innovationsinriktad kultur i den offentliga sektorn.   Leder självständighet för chefer och resultatstyrning till innovation? En studie undersökte effekten av specifik New Public Management (NPM)-relaterade egenskaper för att förklara kultur som är innovationsinriktad. Detta i organisationer inom den…

Läs mer