Styrmedel för framgångsrika innovationer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Är er organisation i behov av att få fram fler framgångsrika innovationer? Forskning visar hur framgångsrika entreprenöriella organisationer aktivt använder styrmedel för att stödja sina innovationsprocesser. Två av de styrmedel som har visat sig stödja framgångsrika innovationsprocesser är organisationskultur och organisationsstruktur.

 

styrmedel och innovation

Användning av styrmedel och framgångsrika innovationer

Framgångsrika innovationer har sin grund i just organisationskulturen. En organisationskultur som är öppen, kommunikativ, mångfacetterad, och där medarbetarna uppmuntras att prova på nya saker, har goda förutsättningar att skapa fler innovationer. Ledningen kan genom att belöna risktagande, underlätta för medarbetarna att samarbeta och värdera nya förmågor som inte kommer inifrån organisationen. Därigenom kan ledningen påverka organisationskulturen så att den stödjer framgångsrika innovationer. Man kan exempelvis varje vecka ge medarbetarna lite tid att arbeta med sina egna projekt vilka avrapporteras löpande. Dessutom kan ledningen uppmuntra risktagande där man tillåter, eller rentav räknar, med misslyckanden.

Framgångsrika innovationsprocesser kan också understödjas av organisationsstrukturen. Många framgångsrika innovationer är resultatet av tillfälliga snilleblixtar eller rena lyckoträffar. En metod för att skapa processer kring sådana tillfälligheter är svår att finna. Därför kan man istället försöka skapa ”kollisioner” mellan människor, kontexter, tidpunkter och platser. Detta för att på så sätt möjliggöra att dessa snilleblixtar (idéer till innovationer) inträffar. Dessutom behöver organisationer någon form av infrastruktur för att fånga upp, konkretisera och utvecklar dessa idéer, samt föra dem vidare till beslutsfattare. Innovationsprocessen underlättas också av att man håller den inledande idéutvecklingen öppen mot många intressenter. Genom detta förfarande kan man på ett positivt sätt utnyttjar den mångfald av förmågor som medarbetarna besitter. Ofta är det någon som inte befinner sig i den dagliga verksamheten, eller i den specifika processen, som kommer med det avgörande bidraget.

Med genomtänkta riktlinjer för idéutveckling och systemstöd kan medarbetarna göra mycket av det grundarbete som är avgörande för skapandet av framgångsrika innovationer. Organisationsledningar saknar själva idag ofta helt tid för detta arbete.

Joakim Wahlberg

Mer från InventiveBoard


Kreativ spänning i innovationsprocessen

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Graden med vilket ett företag behöver kreativitet eller effektivitet, beror på hur snabbt förändringar sker i en viss bransch. En viss grad av frihet och flexibilitet är avgörande för produktiva innovationsteam. Å andra sidan, om ledningen står inför utmaningar som att leda projekt i rätt…

Läs mer

Ekonomistyrning och organisatoriskt lärande

En studie undersökte förhållandet mellan design av styrmedel för ekonomistyrning, användning av styrmedel och organisatoriskt lärande (OL). Studien genomfördes genom en enkätundersökning. En skriftlig enkät förbereddes och skickas ut för att samla in kvantitativa data. Efter analys av de empiriska resultaten genomfördes uppföljningsintervjuer för att utveckla…

Läs mer