Samarbete med konkurrenters produktutvecklingsteam

Ungefärlig lästid: 4-6 min

Framgångsrikt samarbete mellan konkurrerande produktutvecklingsteam kräver användning av formella styrmedel. Dessa styrmedel används parallellt för att koordinera teamens ömsesidigt beroende utvecklingsverksamheter, och parallellt för att uppmuntra teamen till samarbete. Tidigare teoretisk och empirisk forskning tyder dock på att den formella styrning som krävs för att förbättra koordinering också kan leda till samarbetsovilligt och opportunistiskt beteende.

Produktutvecklingsteam

 

Produktutvecklingsteam samarbetar

En studie genomfördes för att hjälpa just chefer för produktutvecklingsteam, som samarbetar med konkurrerande team, att välja lämpliga styrmedel. Forskarna studerade effekten av ett partnerteams användning av input-, process-, och outputbaserade styrmedel på det andra partnerteamets (konkurrerande teams) uppfattning om koordineringens effektivitet och beteenden kring samarbeteenden.

Man genomförde ett scenariobaserat experiment med 110 experter. Resultaten visar att chefer uppfattar det konkurrerande teamens användning av inputbaserade styrmedel som skadligt och processbaserad styrning som hjälp för att uppnå effektiv koordinering. Dessutom var chefer positiva till konkurrentens användning av inputbaserad styrning och negativt till konkurrentens användning av outputbaseradstyrning när det gäller samarbete.  Se tabell 1 nedan.

 

Tabell 1 – Resultat

Typ av formell styrning Effekt på koordinering Effekt på sammarbete
Inputbaserad styrning Negativ Positiv
Processbaserad styrning Positiv Icke signifikant
Outputbaserad styrning Icke signifikant Negativ

Sammantaget tyder resultaten på att ingen enskilt uppsättning formell styrning förbättrar både koordinering och samarbete i konkurrerande produktutvecklingssamarbeten. Användningen av inputbaserad styrning resulterar i motsatta effekter på koordinering och samarbete. För att konkurrerande produktutvecklingssamarbeten skall lyckas, måste produktutvecklingsteams chefer således mycket försiktigt välja rätt typer av formella styrmedel. Nedan i tabell 2 är en tentativ modell som kan användas.

 

Tabell 2 – Tentativ styrmatris

Effekt på samarbete
Låg Hög
Effekt på koordinering Hög Process- och inputbaserad styrning Processbaserad styrning
Låg

Kombinationen av inputbaserad och processbaserad styrning bör således ske mycket försiktigt så att den positiva effekten av processbaserad styrning på koordinering inte uppvägs av den negativa effekten av inputbaserad styrning.

 

Referenser

Smets, L. P.M., Langerak, F., Tatikonda, M.V., 2015. Collaboration between competitors’ NPD teams: in search of effective modes of management control. R&D Management. doi: 10.1111/radm.12156

 

Mer från InventiveBoard


Innovationshastighet och radikalitet

Syftet med en studie var att undersöka sambandet mellan innovationshastigheten och radikalitet, dvs produkt- och processinnovationer. En enkätundersökning genomfördes av företag i högteknologiska branscher (halvledarkomponenter, videoutrustning och datorutrustning). Hypoteser testades med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys. Resultaten visade en signifikant positiv korrelation mellan innovationshastighet…

Läs mer

Öppen innovation och innovationskultur

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Forskare har undersökt öppen innovation och innovationskultur. Specifikt fokuserade man på kulturella dimensioner av det så kallade ”icke-uppfunnet-här” (IUH) syndromet, risktagande, och ledningens stöd för innovationsarbetet.     Forskarna studerade innovationskulturer inom tre affärsenheter (två affärsenheter med slutna innovationer och en affärsenhet med öppen…

Läs mer