Radikal innovation i etablerade företag

Radikal-innovation

Hur hjälper man till för att förbättra prestanda och innovationsförmåga, och vidare, finns radikal innovation i etablerade företag? En studie undersökte organisatorisk förmåga för att förbättra prestanda och förmåga, med avseende på radikal innovation, i etablerade företag och fann att förmågan för innovation i detta hänseende kunde delas upp i flera undergrupper.

 

4 förmågor för att öka radikal innovation

Dessa organisatoriska förmågor är
(1) förmåga till öppenhet,
(2) autonomiförmåga,
(3) integrationsförmåga och
(4) experimenteringsförmåga.

Studien föreslog fyra forsknings hypoteser, och undersökte sambandet mellan de fyra typer av organisatoriska förmågor och radikal innovation. Ett dataset om 112 företagsspecifika radikal innovations förmågor och prestandauppgifter om innovation, från topp 500 taiwanesiska tillverkningsföretag, samlades in via en postenkät. De multipla regressionsresultaten som genomfördes visar ett positivt samband mellan organisatoriska förmågor och förmågan att få fram radikal innovation.

 

Praktiska tips för radikal innovation

Vissa praktiska råd gavs av forskarna till företag för att utveckla radikal innovationsförmåga. Etablerade företag behöver olika uppsättningar av organisatoriska förmågor för att ta hand om hela processen att få fram radikala innovation, dvs:
(1) söka,
(2) planera,
(3) organisera och
(4) bevisa radikala idéer.
Forskarna rekommenderar att etablerade företag breddar sin organisations sökande efter idéer till externa källor, och att utforska brett.

 

Inkludera radikal och inkrementell innovation

Etablerade företag kan främja ambidexteritet i innovation, för att integrera och förbinda radikal innovation och inkrementell innovation. Självfallet är ett autonomt organisationsklimat och en företagskultur som stödjer och tolererar radikal innovation en nödvändig förutsättning för att främja radikal innovation. Slutligen måste företag med hög radikal innovationsprestanda entusiastiskt sondera och experimentera med alla delar i värdekedjans aktiviteter, såsom nya verktyg / koncept för FoU / produktivitetsförbättringar i tillverkning, marknader och användare.

 

Referenser:

Chang, Y.-C., Chang, H.-T., Chi, H.-R., Chen, M.-H., Deng, L.-L., 2012. How do established firms improve radical innovation performance? The organizational capabilities view. Technovation 32 (7-8), 441–451.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/improve-radical-innovation-ability

Mer från InventiveBoard


Kan innovationsprocesser generaliseras?

Uppskattad lästid: 2-3 minuter. Kan innovationsprocesser generaliseras? Detta är en mycket intressant fråga! Om innovationsprocesser går att generalisera betyder det att vi kan lära oss någonting av de företag som idag är framgångsrika med sitt innovationsarbete. Eftersom innovationer i sig är av vitt skilda karaktärer. En vanlig begreppsbild…

Läs mer

Insikter från innovation inom offentlig sektor

Uppskattad lästid: 3-4 minuter. Denna blogg handlar om innovation inom offentlig sektor. För att möta behoven hos sina många olika intressenter, är organisationer inom offentlig sektor i allt högre grad uppmanade att förbättra effektiviteten och kvaliteten på sina tjänster. Baserat på detta har genomförande av innovationer förespråkats…

Läs mer