Produktdifferentiering som strategi

Lästid: 3-4 minuter. I dagens affärssammanhang som kännetecknas av omfattande konkurrens och tekniska förändringar, kan organisationer vinna konkurrensfördelar genom att upprätthålla hög innovationstakt. Hur påverkar då produktdifferentiering som strategi organisationers förmåga att driva innovation? Och vad är förhållandet mellan strategi, ekonomistyrning, och innovation? En grupp med forskare undersökte dessa frågor.

Ekonomistyrning beskrivs i studien i termer av styrpaket med tre olika styrmedel. Dessa styrmedel är  sociala nätverk, organisk innovationskultur, och formell styrning. Forskarna utvecklade en modell där man undersökte huruvida produktdifferentiering är associerad med mer omfattande innovation genom de tre styrmedlen.

Data samlades in genom en professionell byrå som administrerade undersökning via frågeformulär. Man fick svar från 100 verkställande direktörer i ryska industriföretag i S: t Petersburg-regionen, vilket är en svarsfrekvens på 21 procent. Se undersökningsmodell nedan.

Produktdifferentiering

(Källa: Chenhall et al., 2011., s. 101)

 

Produktdifferentiering och ekonomistyrning

Forskarna fann att produktdiversifiering faktiskt är relaterad med innovation. Dessutom verkar produktdifferentiering uppmuntra organisationer att engagera sig mer i sociala nätverk och att implementera organiska innovativa kulturer samt formell styrning. Detta stödjer argumenten för den avgörande roll som strategi har i utformningen av ekonomistyrning. Resultatet stöder också tanken att innovation är mer sannolikt när organisationer står inför kontinuerliga utmaningar att utveckla en mängd olika produkter för att tillgodose kundernas behov. Organisk innovationskultur och formell styrning har direkt koppling till innovation, medan sociala nätverk har en effekt på innovation genom att agera indirekt via dess samband med organisk innovationskultur.

Praktiska implikationer

Resultatet från studien innebär några praktiska implikationer för chefer och beslutsfattare:

  • Fokusera på produktdifferentiering som strategi. Produktdifferentiering driver högre nivåer av innovation.
  • Innovation förstärks av sociala nätverk, organisk innovationskultur, och formell styrning.

 

Referenser

Chenhall, R. H., J.-P. Kallunki, and H. Silvola. 2011. Exploring the relationships between strategy, innovation and management control systems: The roles of social networking, organic innovative culture and formal controls. Journal of Management Accounting Research 23 (1): 99–128.

Tillgänglig på: http://aaajournals.org/doi/abs/10.2308/jmar-10069

Mer från InventiveBoard


Kan innovationsprocesser generaliseras?

Uppskattad lästid: 2-3 minuter. Kan innovationsprocesser generaliseras? Detta är en mycket intressant fråga! Om innovationsprocesser går att generalisera betyder det att vi kan lära oss någonting av de företag som idag är framgångsrika med sitt innovationsarbete. Eftersom innovationer i sig är av vitt skilda karaktärer. En vanlig begreppsbild…

Läs mer

Hur bör innovationers tidiga fas styras?

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En studie undersökte ekonomistyrning i innovationers tidiga fas, och hur användning av styrmedel är relaterade till strategisk förnyelse (som tecken på innovation). Grunden för framgångsrik utveckling av nya produkter skapas redan i innovationers tidiga fas. Det innefattar här de aktiviteter som sker innan ett formellt…

Läs mer