Organisk och mekanisk styrning av innovation

Organic control

 

En studie undersökte de indirekta effekter som mekanisk och organisk styrning har på projekts resultat genom innovativitet vid upptäckande och exploaterande i innovationsprojekt. Forskarna undersökte också eventuell samverkande effekt som mekanisk och organisk styrning kan ha på projektens resultat. Forskningsmodellen bestod i att empiriskt testa enkätdata från 119 projekt i olika projektorganisationer med hjälp av Partial Least Squares regression. Forskarna kontrollerade för storleken på projektet och projektens osäkerhet.

 

Resultat

Studien visar att organisk styrning, som verkar genom grad av innovation på projektens resultat, är en viktig form av styrning vid upptäckande av innovationer. Organisk styrning förbättrar även projekts resultat vid exploaterandet av innovationer. Dessutom tyder resultaten på en samverkande effekten genom att organisk och mekanisk styrning förbättrar projekts resultat vid både utforskandet och exploaterandet i innovationsprojekt, vilket tyder på en kompletterande effekt.

 

Praktiska implikationer

Forskarna pekar på viktiga praktiska konsekvenser. För det första framhåller forskarna den viktiga roll som organiska kommunikationsprocesser har för att stödja projektens resultat genom graden av innovation i utforskande processer. Studien visar också att projektledarna kan identifiera hur de olika formerna av styrning de redan använder, eller har för avsikt att använda, kan medföra mest nytta för innovation genom att kombinera de styrmedel med deras respektive kompletterande motsatta samordningsmekanism.

Mångfalden av möjliga kombinationer olika former av styrmedel eller användning av styrmedel ger projektledare tillgång till en pool av alternativ. En projektledare som informeras om önskvärda effekter och bieffekter och som ger detta vederbörlig uppmärksamhet, kan förbättra projekts resultat och innovativitet.

Att kombinera motsatta styrstrategier är dock inte lätt i praktiken, inom en och samma sociala struktur. Tidigare studier visar också att praktiker ofta inte kombinera motsatta styrstrategier.

 

Referenser

Ylinen, M., Gullkvist, B., 2013. The effects of organic and mechanistic control in exploratory and exploitative innovations. Management Accounting Research, 25(1), 93-112.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500513000401

 

Mer från InventiveBoard


Radikal innovation i etablerade företag

Hur hjälper man till för att förbättra prestanda och innovationsförmåga, och vidare, finns radikal innovation i etablerade företag? En studie undersökte organisatorisk förmåga för att förbättra prestanda och förmåga, med avseende på radikal innovation, i etablerade företag och fann att förmågan för innovation i detta hänseende…

Läs mer

Verksamhetsstyrning – en del av innovationsprocessen?

Forskning på temat företagens entreprenörskap har ökat stadigt under de senaste årtiondena, till stor del på grund av kopplingen mellan produkt-marknad och teknisk innovation (dvs. konsekvenserna av företagens entreprenörskapsaktiviteter) och företagets framgång. På samma sätt finns det empiriskt stöd för att verksamhetsstyrning (eller ekonomistyrning) är…

Läs mer