Organisationskultur för innovation eller imitation

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Innovation är avgörande för att uppnå konkurrensfördelar för företag. Innovation, jämfört med imitation, motiverar företag att lansera nya produkter och bli pionjärer på sina marknader. Många faktorer har visat sig vara avgörande faktorer för att stödja och lyckas med en organisatorisk innovationsstrategi. En av dem är organisationskultur.

 

Organisationskultur

 

En studie analyserade organisationskulturens roll för innovation eller imitation. Specifikt fokuserade man på organisationskultur som främjar eller hämmar organisatorisk innovations- och imitationsstrategi. Med innovationsstrategi menas att vara det första företag att introducera på nya marknader eller utveckla nya produkter för en marknad, medan imitationsstrategi avser att följa en pionjär.

Studien använde ett urval av 471 spanska företag för att pröva hypotesen. Med hjälp av regressionsanalys, testades sambandet mellan organisationskultur och innovationsstrategi.

Resultaten bekräftar hypotesen att organisationskulturen är en tydlig faktor för innovationsstrategi. Adhocratiska kulturer, som kännetecknas av många horisontella kontakter i organisationen, främjar innovationsstrategier. Resultaten visar också att hierarkiska organisationsstrukturer å andra sidan främjar imitationsstrategier.

 

Organisationskultur och praktiska konsekvenser

För att lyckas med genomförandet av en viss strategi (innovation eller imitation) bör chefer och beslutsfattare vara uppmärksamma på organisationskulturen. Om företaget antar en innovationsstrategi bör chefer särskilt främja adhocratiska kulturella värderingar, främja engagemang för innovation, leda produktinnovationer, och utveckla en dynamisk och entreprenöriell arbetsplats där medarbetarna tar risker och samtidigt skapar en miljö där lagarbete är fokuserat.

I motsats till detta, om företaget bestämmer sig för att vara följa en imitationsstrategi, är det en hierarkisk kultur som bör eftersträvas. Det vill säga, företaget bör betona effektivitet, pålitlig leverans, låg produktionskostnader, formella regler och policyer, hierarkier, och kontroll. De enda elementen i en hierarkikultur som de bör undvika är anställdas överensstämmelse, förutsägbarhet och stabilitet i relationer.

 

Referenser:

Naranjo-Valencia, J. C., Jiménez-Jiménez, D., Sanz-Valle, R., 2011. Innovation or imitation? The role of organizational culture. Management Decision, 49(1), 55–72.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00251741111094437

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrningens roller vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-5 min. En studie undersökte de sätt på vilket ekonomistyrning sker i en produktutvecklingskontext. Syfte var att ge nya insikter om de olika roller som styrning kan spela i detta sammanhang. Specifikt undersökte man ekonomistyrningens roller vid produktutveckling. Under nio månader genomförde forskare en…

Läs mer

Kreativ spänning i innovationsprocessen

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Graden med vilket ett företag behöver kreativitet eller effektivitet, beror på hur snabbt förändringar sker i en viss bransch. En viss grad av frihet och flexibilitet är avgörande för produktiva innovationsteam. Å andra sidan, om ledningen står inför utmaningar som att leda projekt i rätt…

Läs mer