Ekonomistyrning vid olika former av innovation

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En framväxande forskningsinriktning har visat hur ekonomistyrning kan spela en central roll vid styrning av innovation. En specifik studie inom denna forskningsinriktning undersökte användningen av styrmedel på olika former av innovation och effekterna på företagens prestation. Innovation delas i studien in i att upptäcka eller exploatera affärsmöjligheter. Exploatera innebär förfining och utvidgning av befintliga kompetenser, medan upptäcka innebär att experimentera med nya alternativ.

 

olika former av innovation

Levers of control

Studien utgår från Simons (1995) ramverk ’levers of control’. Ramverket ’levers of control’ användes för att beskriva fyra olika grupper av ekonomistyrning: värdegrund, begränsningssystem, interaktiv styrning, och diagnostisk styrning. Enligt Simons ger en väl avvägd användning av styrmedel företag förutsättningar att undvika hot, tillvarata möjligheter, få information om kritiska prestationsmått, och förmedlar företagets värderingar till medarbetare. Ramverket används i studien för att undersöka hur chefer samtidigt försöker balansera aktiviteter för att upptäcka eller exploatera affärsmöjligheter. Orsaken är att aktiviteter för att upptäcka eller exploatera ställer motstridiga krav på företagen.

 

Olika former av innovation och ekonomistyrning

Med hjälp av enkätdata, som forskaren samlade in från toppchefer i 400 företag, visar studien att användningsmönster och beroendeförhållanden mellan styrmedlen och dess samband till prestation varierar beroende på olika former av innovation (upptäcka eller exploatera affärsmöjligheter).

Resultaten av studien visar att styrmedel är oberoende kopplade till förbättrad prestation i företag som är specialiserade på att antingen upptäcka och exploatera affärsmöjligheter. Interaktiv styrning visade sig vara förknippad med prestanda i företag med fokus på att upptäcka, medan företag med fokus på att exploatera tenderar att dra nytta av att betona diagnostisk styrning och begränsningssystem. Detta tyder på att styrmedlen fungerar som supplementerande, snarare än som kompletterande styrmedel, i detta sammanhang.

Men i ambidextra företag, som både ägnar sig åt att upptäcka eller exploatera affärsmöjligheter, visade sig diagnostisk och interaktiv styrning däremot vara beroende av varandra – i dess påverkan på prestanda.

Vidare finns vissa tecken på att både den kombinerade och balanserade användningen av styrmedel bidrar till att skapa dynamisk spänning. Denna spänning krävs för att hantera motstridiga delar av innovationsprocessen, dvs om man hoppas upptäcka och exploatera affärsmöjligheter.

 

Referenser

Bedford, D.S., 2015. Management control systems across different modes of innovation: Implications for firm performance. Managent Accounting Research. http://dx.doi.org/different-modes-of-innovation

Simons, R., 1995. Levers of Control. Harvard University Press, Boston

Mer från InventiveBoard


Kreativ spänning i innovationsprocessen

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Graden med vilket ett företag behöver kreativitet eller effektivitet, beror på hur snabbt förändringar sker i en viss bransch. En viss grad av frihet och flexibilitet är avgörande för produktiva innovationsteam. Å andra sidan, om ledningen står inför utmaningar som att leda projekt i rätt…

Läs mer

Implementera målkostnadskalkylering

Ungefärlig lästid: 3-5 minuter.  En studie använde teori om marknadsorientering för att analysera införandet av system för målkostnadskalkylering och affärsmodell innovation, samt hur detta påverkar företags resultat. 189 tillverkande företag inom elektronik- och informationsindustrin i Kina användes som urval för studien.   En studie använde teori om marknadsorientering…

Läs mer