Mekanismer för att få innovation att hända i organisationer

Ungefärlig lästid: 4-6 min. Det är av största vikt att förstå vad som driver framgångsrik innovation. En studie undersökte mekanismer för att få innovation att hända i organisationer. Specifikt fokuserade forskarna på en hypotes om att organisatorisk innovation är en funktion av individuella medarbetares insatser och organisatoriska styrmedel för att underlätta kreativitet.

 

Mekanismer för att få innovation att hända i organisationer

 

Undersökningsmodellen i studien formulerar kreativitet som en egenskap av tankeprocesser som kan förvärvas och förbättras genom undervisning och praktik. Mekanismer för kreativitet på individnivå avser i detta sammanhang de aktiviteter som genomförs av enskilda medarbetare. Dessa aktiviteter sker inom en organisation för att förbättra förmågan att utveckla något som är meningsfullt och nytt relaterat till medarbetarens arbetsmiljö. Organisatoriska kreativa mekanismer avser i vilken utsträckning organisationen har inrättat formella styrmedel, samt tillsatt resurser, för att främja relevanta nya beteenden inom organisationen. Med hjälp av data som samlats in från 634 organisationer, fann forskarna stöd för denna hypotes.

 

Kreativitet räcker inte

Resultaten visar att närvaron av både individuella och organisatoriska kreativa mekanismer ledde till den högsta nivån av innovation. Studien tyder på att det inte är tillräckligt för organisationer att anställa kreativa människor och förvänta att företagets innovationsförmåga skall bli överlägsen. Det är inte heller tillräckligt för företag att lägga allt fokus på styrmedel som syftar till att öka kreativitet, och därmed ignorera individen. Det är sant att om man gör antingen eller kommer detta att leda till högre prestation när det gäller innovation. Men att göra båda bör leda till ännu till högre grad av innovationsprestanda.

 

Mekanismer för att få innovation att hända i organisationer

Forskarna, som utfört studien, framhåller ett väldigt intressant resultat. Man pekar på behovet av att rekrytera personer vilka gör regelbundna insatser för att förbättra den kreativa förmågan hos medarbetare genom utbildning och lärande i arbetet. Resultaten visar också att chefer och ledare måste formalisera kreativa metoder och styrmedel i organisationer. Detta för att förbättra prestation när det gäller innovation.

 

Referenser

Bharadwaj, S., Menon, A., 2000. Making innovation happen in organizations: individual creativity mechanisms, organizational creativity mechanisms or both? Journal of Product Innovation Management 17 (6), 424–434.

Tillgänglig på  http://onlinelibrary.wiley.com/make-innovation-happen

Mer från InventiveBoard


Design av styrmedel vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Vad påverkar design av styrmedel vid produktutveckling. Hur anpassar företag sina styrmedel efter specifika egenskaperna hos varje enskilt produktutvecklingsprojekt? En studie försökte bringa klarhet i detta. I studien undersökte man relationen mellan osäkerhet i projekten (marknad och teknologi), produktstrategi, och design av styrmedel….

Läs mer

Att generera idéer för kontinuerlig innovation

Ungefärlig lästid 5-7 minuter. En studie undersökte förmågan att generera idéer till innovationer i stora organisationer. Förmågan att generera idéer innefattar lednings- och organisatoriska processer för att stimulera, identifiera, välja och implementera idéer. Förmågan att generera idéer är en grundläggande förmåga, eftersom den syftar till…

Läs mer