Ledningens styrning och kunskapsskapande vid produktutvecklingsprojekt

Kunskap

En studie undersökte påverkan från ledningens styrning till att stimulera innovation genom inverkan på skapandet av kunskap vid produktutvecklingsprojekt. Högsta ledningen har en avgörande roll för att stimulera innovation i företag, särskilt i att toppchefer påverkar kunskapsskapande genom deras interaktion med projektgrupper före och under ett produktutvecklingsprojekt.

Genom en jämförande fallbaserad studie i två företag som verkar i industrier i stark förändring, studerade forskarna sex produktutvecklingsprojekt.

Forskarna fann att högsta ledningens styrning av produktutvecklingsprojekt påverkar skapandet av kunskap på olika sätt, både genom att hämma och underlätta för kunskapsskapande. Särskilt fokuserar denna styrning på explicit kunskap, och inte implicit kunskap, vilket kan minska den totala kapaciteten för kunskapsuppbyggnad och slutligen innovation. Resultaten anses vara generaliserbart inom industrier under stark förändring.

Det praktiska råd, eller kanske utmaning för chefer som härrör från resultaten gäller vikten av att veta när man ska utöva styrning, eller inte, och vilken typ av styrning som bör användas. Forskarnas budskap till chefer och ledare är följande:

  • Det är viktigt för ledningen att inte utöva detaljstyrning i de tidiga faserna av ett projekt. Istället måste den kunskapsskapande processen underlättas, vilket möjliggör för implicit och explicit kunskap till att interagera. Det är därför viktigt för ledningen att tidigt i ett produktutvecklingsprojekt ha en öppen syn på projektet och medvetet leda det så användningen av bildspråk och fantasi betonas för att på så sätt locka fram implicit kunskap från medarbetarna som är engagerade i projektet.
  • I senare faser av ett projekt, där det finns krav på resultat och behov av att kommunicera projektets betydelse både internt och externt, kan högsta ledningens informella styrning ha positiv inverkan genom att betona explicit kunskap såsom resultat och målsättning. Således kan mycket större vikt läggas på att minska tvetydighet i projekt genom fokus på explicit kunskap.

 

Referenser:

Richtnér, A., Åhlström, P., 2010 Top management control and knowledge creation in new product development. International Journal of Operations & Production Management, 30 (10), 1006 – 1031.

Tillgänglig på: http://dx.doi.org/10.1108/01443571011082508

Mer från InventiveBoard


Resursallokering och innovationer

Det är allmänt känt att det är avgörande för ett företags konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad att man lyckas introducera nya produkter på marknaden. En studie undersökte resultatet av produktutveckling i ett stort antal nordamerikanska och europeiska organisationer, och olika best practice som ledde fram till…

Läs mer

Verksamhetsstyrning – en del av innovationsprocessen?

Forskning på temat företagens entreprenörskap har ökat stadigt under de senaste årtiondena, till stor del på grund av kopplingen mellan produkt-marknad och teknisk innovation (dvs. konsekvenserna av företagens entreprenörskapsaktiviteter) och företagets framgång. På samma sätt finns det empiriskt stöd för att verksamhetsstyrning (eller ekonomistyrning) är…

Läs mer