Att skapa kunskap vid produktutvecklingsprojekt

Ungefärlig lästid: 3-4 min. En studie undersökte ledningens styrning och att skapa kunskap. Specifikt studerades påverkan från de högsta chefernas styrning till att stimulera innovation genom inverkan på skapandet av kunskap vid produktutvecklingsprojekt. De högsta cheferna har en avgörande roll för att stimulera innovation i företag. Detta särskilt då toppchefer påverkar kunskapsskapande genom deras interaktion med projektgrupper före och under ett produktutvecklingsprojekt.

 

Styrning och att skapa kunskap

 

Styrning och att skapa kunskap

Genom en jämförande fallbaserad studie i två företag, vilka verkar i industrier i stark förändring, studerade forskarna sex produktutvecklingsprojekt.

Forskarna fann att de högsta chefernas styrning av produktutvecklingsprojekt påverkar skapandet av kunskap på olika sätt, både genom att hämma och underlätta för att skapa kunskap. Särskilt fokuserar denna styrning på explicit kunskap, och inte implicit kunskap, vilket kan minska den totala kapaciteten för kunskapsuppbyggnad och slutligen innovation. Resultaten anses vara generaliserbart inom industrier under stark förändring.

 

Praktiska råd

Det praktiska råd, eller kanske utmaning för chefer som härrör från resultaten i studien gäller vikten av att veta när man ska utöva styrning, eller inte, och vilken typ av styrning som bör användas. Forskarnas budskap till chefer och ledare är följande:

 

  • Det är viktigt för chefer att inte utöva detaljstyrning i de tidiga faserna av ett projekt. Istället måste den kunskapsskapande processen underlättas, vilket möjliggör för implicit och explicit kunskap till att interagera. Det är därför viktigt för cheferna att tidigt i ett produktutvecklingsprojekt ha en öppen syn på projektet och medvetet leda det så användningen av bildspråk och fantasi betonas för att, på så sätt, locka fram implicit kunskap från medarbetarna som är engagerade i projektet.
  • I senare faser av ett projekt, där det finns krav på resultat och behov av att kommunicera projektets betydelse både internt och externt, kan de högsta chefernas informella styrning ha positiv inverkan genom att betona explicit kunskap såsom resultat och målsättning. Således kan mycket större vikt läggas på att minska tvetydighet i projekt genom fokus på explicit kunskap.

 

 

Referenser:

Richtnér, A., Åhlström, P., 2010. Top management control and knowledge creation in new product development. International Journal of Operations & Production Management, 30 (10), 1006 – 1031.

Tillgänglig på: http://dx.doi.org/10.1108/01443571011082508

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning och organisatoriskt lärande

En studie undersökte förhållandet mellan design av styrmedel för ekonomistyrning, användning av styrmedel och organisatoriskt lärande (OL). Studien genomfördes genom en enkätundersökning. En skriftlig enkät förbereddes och skickas ut för att samla in kvantitativa data. Efter analys av de empiriska resultaten genomfördes uppföljningsintervjuer för att utveckla…

Läs mer

Styrmedel för framgångsrika innovationer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Är er organisation i behov av att få fram fler framgångsrika innovationer? Forskning visar hur framgångsrika entreprenöriella organisationer aktivt använder styrmedel för att stödja sina innovationsprocesser. Två av de styrmedel som har visat sig stödja framgångsrika innovationsprocesser är organisationskultur och organisationsstruktur.   Användning…

Läs mer