Kunskapsutbyte genom intranät

Beräknad lästid: 3-5 minuter. Betydelsen av ett intranät, såsom ett internt idéhanteringssystem, för kunskapshantering är till stor del beroende av de värden av dess innehåll och de specifika verktyg som organisationer tillhandahåller sina medarbetare, samt dess slutliga användning i verksamheten. För många organisationer finns det ett särskilt dilemma när det gäller utvecklingen av egenproducerade intranät-resurser för kunskapshanterings-applikationer. Medarbetare kommer inte kunna uppmuntras till att bidra till innehållet om de inte tror att vad de bidrar med kommer att användas. Och medarbetare kommer inte heller använda ett intranät om inte innehållet är användbart. Hur påverkas då kunskapsutbyte genom intranät?

 

Kunskapsutbyte genom intranät

Input-vänlig intranät

En forskare gav strategier för att göra intranät ”input-vänligt”. Forskaren bygger sina slutsatser på studier hämtade från akademisk litteraturen inom företagsekonomi, informationssystem, organisationsvetenskap och sociologi, liksom lärdomar från fallstudier i olika organisationer.

Studien undersökte faktorer som uppmuntrar till att medarbetare bidrar till kunskapsutbyte genom intranät. Detta inkluderar möjliggörande faktorer såsom att tillhandahålla lämpliga IT-system, utveckling av en organisationskultur som uppmuntrar till kunskapsutbyte, samt användning av belöningssystem. Konkreta exempel är:

 

 • Gör kunskapsdelning till ett nyckelansvar hos medarbetare
 • Stöd strukturer för kunskapsdelning
 • Uppmuntra till experimenterande
 • Explicita belöningar
  • Ekonomiska belöningar
  • Tillgång till information och kunskap som belöning
  • Karriärmöjlighet som belöning
 • Implicita belöningar
  • Förbättrat rykte som belöning
  • Personlig tillfredställelse som belöning

 

Slutsatser – kunskapsutbyte genom intranät

Om inte intranät görs ”input-vänligt” kan dess värde inte förverkligas, särskilt om organisationens ambitioner inte identifierar intranätet till något annat än en förvaringsplats av data.  Input-vänlighet är inte begränsat till uppenbara frågor om gränssnittsdesign. ”Output-vänlighet” är också viktigt, särskilt för att skapa kritisk massa.

Forskaren poängterar att de relativa fördelarna mellan olika incitament som uppmuntrar de anställda att bidra genom intranät är svårt att bedöma. Förmodligen är dessa företagsspecifika.

 

Referenser:

Hall, H. 2001. Input-friendliness: Motivating knowledge sharing across intranets. Journal of Information Science 27 (3), 139-146

Tillgänglig på: http://jis.sagepub.com/content/27/3/139.short

Mer från InventiveBoard


Tankar kring svenska företags innovationsledning

Långläsning / helgläsning. Tankar kring svenska företags ineffektivitet i innovationsledning. Hur vi ska använda innovation som strategi för att överleva? Flertalet gånger möter vi en nyhetsmorgon som skanderar att jobben försvinner till låglöneländer. På radion hör vi om hur vi inte längre kan konkurrera med…

Läs mer

Styrsystem påverkar kreativitet positivt

  En studie gav insikter om de kanaler genom vilka ekonomistyrning och styrsystem utövar ett inflytande på produktinnovation genom att undersöka i vilken utsträckning olika former av styrsystem, dvs. värdesystem, diagnostiska styrsystem och interaktiva styrsystem, är direkt förknippade med olika faserna i innovationsprocesser. Styrsystem påverkar kreativitet…

Läs mer