Kreativ spänning i innovationsprocessen

kreativ-spänning

Graden med vilket ett företag behöver kreativitet versus disciplin/effektivitet, delarna av kreativ spänning, beror på hur snabbt förändringar sker i en viss bransch. Medan en viss grad av frihet och flexibilitet är avgörande för produktiva innovationsteam, står ledningen inför utmaningen att införa styrmekanismer som leder projekten i rätt strategisk inriktning, samt övervaka företagens framsteg mot organisatoriska och projektmål. Dock begränsar fel typ av styrsystem företagens innovationsförmågor.

Två forskare analyserade 12 framgångsrika företags användning av styrsystem kopplat till innovation. De studerade hur avgörande styrsystemen var för att definiera hur stödjande eller kontraproduktivt de var när det gäller att öka FoU effektiviteten. Forskarna identifierade tre arketyper av styrsystem kopplat till innovation, som alla beror på dynamiken i den bransch där företagen agerar. Studien ger användbara riktlinjer för chefer och ledare som konfronterar mångfacetterade och komplexa styrsituationer med kreativ spänning.

 

Kreativ spänning och kreativitetsnivå

Medan det i snabbt föränderliga miljöer är nödvändigt med hög kreativitetsnivå för att reagera på ett flexibelt och effektivt sätt på förändrade krav, behöver företag som verkar i stabila branscher mer effektivitetsorienterade förmågor. Följaktligen behöver ett företagets styrsystem, kopplat till innovation, anpassas till företagets specifika behov för att producera framgångsrika nya produkter och tjänster som är anpassade till marknadens behov och hastigheten på teknologiförändringen.

Styrsystem kopplat till innovation som är anpassat till ett företags branschdynamik kan stödja beslutsprocessen. I långsamt föränderliga branscher förses ledningen med detaljerad objektiva data över en förutsägbar miljö, för att därmed kunna fatta beslut baserade på rationella bedömningar. Beslutsfattare i snabbt föränderliga miljöer möter däremot komplexa situationer. Kreativitet är oumbärlig för konkurrenskraftiga innovationer och beslut är ofta baserade på intuition. Men styrsystem kopplat till innovation i snabbt föränderliga branscher kan fokusera ledningens uppmärksamhet på rätt frågor.

 

Nyckeltalsindikatorer

Nyckeltalsindikatorer i snabbt föränderliga branscher bör vara mer inriktade på att övervaka och optimera förbättringsprocesser fortlöpande. Istället för indikatorer mot historiskt utfall bör dessa företag ställa frågor som hur snabb är vår feedback loop, hur snabbt reagerar vi på förändringar i miljön, hur ofta övervakar vi vår externa miljö och så vidare.

Dessutom kan företag som vill vara mer innovativa eller mer resurseffektiva använda resultat som presenteras från en snabbare respektive långsammare föränderlig industrin att hitta idéer. Forskarna fann också att företag som verkar i medelsnabbt föränderliga branscher står inför en särskild utmaning med att balansera styrsystem mer noggrant än de företag som verkar i snabbt och/eller långsamt föränderliga branscher. Kreativ spänning i innovationsprocessen är naturlig, och behövs för att förbättra företags innovationsförmåga.

 

Referenser:

Perez-freije, J., Enkel, E., 2007 Creative tension in the innovation process: how to support the right capabilities, European Management Journal 25 (1), 11–24.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/science/creative-tension

Mer från InventiveBoard


Produktutveckling eller processförbättring?

Ungefärlig lästid: 5-7 min   Produktutveckling Inkludera medarbetare från olika avdelningar för att generera och diskutera idéer till er produktutveckling. Efter mötet / workshopen kan utveckling och idégenereringen av nya idéer fortsätta digitalt. Många idéer kläcks inte på beställning, utan poppar upp när man minst…

Läs mer

Budgettider för Innovation

Ungefärlig lästid: 2-3 minuter. Det är nu dags att sätta upp era innovationsmål för 2016! Det är budgettider och ni skall besluta hur era resurser skall fördelas nästa år. Här är vad som sker varje år; någon gång under 2016 kommer det att finnas ett…

Läs mer