Kan innovationsprocesser generaliseras?

Uppskattad lästid: 2-3 minuter. Kan innovationsprocesser generaliseras? Detta är en mycket intressant fråga! Om innovationsprocesser går att generalisera betyder det att vi kan lära oss någonting av de företag som idag är framgångsrika med sitt innovationsarbete.

Eftersom innovationer i sig är av vitt skilda karaktärer. En vanlig begreppsbild av innovation definieras i Oslo-manualen från OECD (1997). Manualen skiljer mellan process-, produkt- och organisationsinnovationer. Därför kan man lätt tro att innovationsprocesser är svåra att generalisera. Men så är dock inte fallet.

Det är definitivt både möjligt och även nödvändigt att generalisera innovationsprocesser!! Försök se skapandet av en innovation just som en process.

 

Innovationsprocesser

Innovationsprocess

 

Innovationsprocesser

Innovationsprocessen är den process som börjar med en idé och slutar med en innovation. I praktiken är denna process mycket sällan linjär. Moderna innovationsstudier bygger istället på det grundläggande antagandet om innovationsprocessen som interaktiv. De flesta innovationer uppstår genom lärandeprocesser där en mängd olika aktörer, individer såväl som organisationer, är inblandade på olika sätt. Avgörande genombrott sker inte nödvändigtvis vid forskningsinstitutioner eller i företags utvecklingsavdelningar; de kan lika gärna uppkomma i produktions- eller brukarledet.

Med ”innovation” menar jag i denna modell enbart framgångsrika innovationer som man lyckosamt har exploaterat i form av en kommersialiserad produkt som marknaden nu eterfrågar, en effektivare process, eller att man lyckats skapat en ny framgångsrik affärsmodell för en viss verksamhet. D.v.s. det räcker inte med att vi skapar världens smartaste tekniska lösning som sedan blir liggande i garderoben eftersom ingen kund köper den.

Forskning visar att de organisationer som lyckas få fram fler idéer till innovationer också ger upphov till fler framgångsrika innovationer. Detta samband gäller även i omvänd riktning. De företag som inte får fram några idéer till innovationer, skapar heller inga framgångsrika sådana.

Börja därför med att låta era medarbetare kontinuerlig komma med förslag till nya produkter, effektivare arbetssätt, och möjliga kostnadsbesparingar. Kan exempelvis befintliga produkter lanseras på helt nya marknader? Låt sedan medarbetarna samarbeta för att förbättra varandras idéer. Ni kommer garanterat att bli förvånade över hur positivt resultatet blir.

Joakim Wahlberg

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrningens roller vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-5 min. En studie undersökte de sätt på vilket ekonomistyrning sker i en produktutvecklingskontext. Syfte var att ge nya insikter om de olika roller som styrning kan spela i detta sammanhang. Specifikt undersökte man ekonomistyrningens roller vid produktutveckling. Under nio månader genomförde forskare en…

Läs mer

Utveckling av styrpaket

En nyligen genomförd studie syftade till att undersöka hur införandet av styrmedel bildar styrpaket hos nystartade företag. Forskarna tillämpade en kvalitativ tvärsnittsstudie som innefattade 74 intervjuer med intressenter i 20 unga nystartade företag med riskkapitalfinansiering. Resultaten visar huvudintressenter hos nystartade företag uppdelade i tre olika institutionella…

Läs mer