Implementera målkostnadskalkylering

Målkostnadskalkylering-relaterat-till-affärsmodellinnovation

En studie använde teori om marknadsorientering för att analysera införandet av system för målkostnadskalkylering och affärsmodell innovation, samt hur detta påverkar företags resultat. 189 tillverkande företag inom elektronik- och informationsindustrin i Kina användes som urval för studien.

 

Målkostnadskalkylering bidrar till affärsmodell innovation

Som väntat var införandet av målkostnadskalkylering positivt associerat med både affärsmodell innovationer och företagens resultat. Studien fann också att mångfald i produktutvecklingsteam var avgörande, vilket påverkade ett positivt samband mellan målkostnadskalkylering och affärsmodell innovation. Slutligen fann man att affärsmodell innovation var positivt relaterat till företagens resultat.

 

Forskarna pekar på tre implikationer för chefer och ledare:

1. Företag bör säkerställa att interna processer är utformade för att stärka företagets marknadsorientering. D.v.s. man måste kunna fånga upp och svara upp på konsumenternas behov redan vid design- och tillverkningsstadiet. Detta snarare än att bara lansera produkter med hopp om att kunderna kommer att köpa dem, eller anta att det kommer att vara möjligt att göra nödvändiga förändringarna i produkterna efter lansering.

 

2. Företag måste förlita sig på effektiva system för kostnadsmanagement för att kunna genomföra affärsmodell innovation. Traditionellt kretsar kostnadskontroll kring produktionsaktiviteter, och är inte anpassat till komplexa och föränderliga yttre miljöer. Målkostnadskalkylering som metod bygger istället på faktorer som i förväg godkänts av kund såsom pris, funktion, och efterfrågan. Målkostnads-kalkylering innebär i grund och botten att man har en kundorienterad produktions-mekanism. I praktiken måste man tydligt förstå kundens behov och preferenser redan innan design och tillverkning av produkterna sker. Dessutom måste produktpriset vara acceptabelt av kunderna. Detta är själva kärnan i målkostnadskalkylering eller konkurrensutsatt prissättning.

 

3. Det är avgörande att använda mångfald med tvärfunktionella produktutvecklingsteam för att utveckla bästa kombination av produktdesign med marknadsorientering. När man väl kommer till utveckling- och konstruktionsstadiet bör man sätta samman team med produktutvecklingschef som ansvarig och som samarbetar med medarbetare från olika utbildnings- och funktionsbakgrunder (t.ex. konstruktion, produktion, inköp, försäljning och redovisning) i processerna med produkt- och kostnadsplanering.

 

Referenser:

Huang, H.-C., Lai, M.-C., Kao, M.-C., Chen, Y.-C., 2012. Target costing, business model innovation, and firm performance: an empirical analysis of Chinese firms. Canadian Journal of Administrative Sciences 29 (4), 322–335.

Tillgänglig på: http://onlinelibrary.wiley.com/target-costing/businessmodell-innovation

Mer från InventiveBoard


Utveckling av styrpaket

En nyligen genomförd studie syftade till att undersöka hur införandet av styrmedel bildar styrpaket hos nystartade företag. Forskarna tillämpade en kvalitativ tvärsnittsstudie som innefattade 74 intervjuer med intressenter i 20 unga nystartade företag med riskkapitalfinansiering. Resultaten visar huvudintressenter hos nystartade företag uppdelade i tre olika institutionella…

Läs mer

Insikter från innovation inom offentlig sektor

Uppskattad lästid: 3-4 minuter.   För att möta behoven hos sina många olika intressenter, är organisationer inom offentlig sektor i allt högre grad uppmanade att förbättra effektiviteten och kvaliteten på sina tjänster. Baserat på detta har genomförande av innovationer förespråkats som ett sätt att ta…

Läs mer