Insikter från innovation inom offentlig sektor

Uppskattad lästid: 3-4 minuter. Denna blogg handlar om innovation inom offentlig sektor. För att möta behoven hos sina många olika intressenter, är organisationer inom offentlig sektor i allt högre grad uppmanade att förbättra effektiviteten och kvaliteten på sina tjänster. Baserat på detta har genomförande av innovationer förespråkats som ett sätt att ta sig an denna utmanande uppgift. Empiriska studier visar dock att organisationer ofta kämpar hårt för att försöka genomföra innovationer eller misslyckas helt med att uppnå de avsedda fördelarna med de implementerade innovationerna. Trots stort intresse för den här frågan, har tidigare forskningen inga övertygande förklaringar till varför detta sker. Genomförandeprocesser av innovation har i hög grad behandlats som en ’black box’ i forskning. En studie undersökte därför detta problem.

 

innovation inom offentlig sektor

 

Resultat – innovation inom offentlig sektor

Studien analyserade den underliggande dynamiken som skapar aktiviteter vid genomförande av innovation. Multipla fallstudier användes som forskningsmetod i studien, där genomförandet av innovationsprocesser i fem offentliga sjukhus analyserades.

Resultaten visar på stora skillnader mellan fallen avseende framgång vid genomförandet. Trots vissa likheter framkom två idiosynkratiska mönster: (1) kvaliteten på rutiner varierar där framgångsrika sjukhus helt enkelt hade bättre rutiner för att genomföra specifika aktiviteter; och/eller (2) sjukhus utför rutiner på olika sätt. Skillnader mellan de två grupperna var särskilt tydligt kring rutiner för kunskapsspridning.

 

Implikationer

Studien har praktiska konsekvenser för chefer i organisationer inom offentlig verksamhet. Dynamiska förmågor ger, som förutsättning för innovation, viktiga mekanismer för dessa organisationer att anpassa sig till dess alltmer dynamiska miljöer. Eftersom dynamiska förmågor består av organisationsspecifika rutiner, kan de inte köpas externt, utan måste byggas av en organisation internt.

Forskarna använder metaforen ”arkitekter” för att beskriva chefers roll för att bygga dessa förmågor. Chefer kan aktivt främja utvecklingen av effektiva rutiner genom att fördela resurser för utforskande och lärande aktiviteter. Särskilt tre inlärningsmekanismer främjar utvecklingen av dynamiska förmågor, nämligen (1) ackumulering av erfarenhet, (2) artikulering av kunskap och (3) kodifiering av kunskap.

Enligt både resultaten i denna studie och tidigare forskning, kan investeringar i utveckling av rutiner som ger information och utbildning till de anställda vara särskilt lämpligt för att stödja genomförande av innovation. Orsaken är att sådana rutiner kan minska tröghet inom organisationen och dessutom säkerställa lämplig och engagerad användning av innovation.

 

Referenser

Piening, E. P. 2011. Insights into the process dynamics of innovation implementation. Public Management Review 13 (1), 127–157.

Tillgänglig på: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2010.501615

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning

Ungefärlig lästid: 6-8 min.  En studie undersökte ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning.     Rigouröst underlag om biomedicinsk forskning och läkemedelsinnovation Studien bestod av 222 frågeformulär som returneras av senior vetenskaplig personal. Personal som arbetar vid akademiska sjukhus och större hälsoforskningsinstitut i Nederländerna och de viktigaste FoU-laboratorier…

Läs mer

Medarbetarna bör besluta om innovation?

Ungefärlig lästid: 2-3 minuter. Hur många chefer och ledare funderar över om medarbetarna besluta om innovation? Bör medarbetarna besluta om innovation?  Svensk ledarskapsstil är ju ändå platt, finns knapp någon hierarki, och konsensus framför allt. Eller hur?  Vi har redan gått igenom att medarbetare och…

Läs mer