Innovationshastighet och radikalitet

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Intensiteten av konkurrensen har ökat bland alla företag men framför allt bland företag som är verksamma inom den högteknologiska industrin. Snabbt föråldrade produkter, ökade kundkrav, och tryck för att leverera produkter till lägre priser intensifierar konkurrensen. Företagen pressas för att snabbt leverera innovativa produkter till marknaden, samtidigt som de kontrollerar sina kostnader för att förbli konkurrenskraftiga och överleva på marknaden. Detta kräver att företag snabbt levererar radikala innovationer och att samtidigt fokusera på radikala processinnovationer. Syftet med en studie var därför att undersöka sambandet mellan innovationshastighet och radikalitet i produkt- och processinnovationer. En enkätundersökning genomfördes av företag i högteknologiska branscher (halvledarkomponenter, videoutrustning och datorutrustning). Hypoteser testades med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys. Detta är en av få studierna som undersöker interna innovationsrelationer på företagsnivå.

 

Innovationshastighet och radikalitet

 

Resultat

Svarsfrekvensen var relativt låg i undersökningen, men kontrollvariabler inkluderades för att säkerställa noggrannhet av resultaten. Denna studie testade empiriskt interna innovationsrelationer inom den högteknologiska industrin.

Resultaten visade en signifikant positiv korrelation mellan innovationshastighet och radikalitet, således på både radikala produkt- och radikala processinnovationer. Radikala produkt- och processinnovationer var starkt korrelerade i studien.

 

Innovationshastighet och radikalitet – känn inte rädsla

Studien har viktiga implikationer för chefer och ledare inom högteknologiska branscher. Forskarna argumenterar för att chefer inte ska vara tveksam till att utveckla och genomföra radikala processinnovationer med rädsla för att vara sena på marknaden. De kanske kan öka innovationshastigheten och leverera radikalt nya produkter och processer samtidigt.

 

Produkt- och processinnovation sitter ihop

Studien stödjer tidigare forskning som tyder på att produkt- och processinnovationer är oupplösligt förenade. Den höga korrelation som observerades i studien mellan innovationshastighet och radikalitet, i produkt- och processinnovationer, går ett steg längre och föreslår att radikala produkt- och radikal processinnovationer är oupplösligt förenade.

 

Referenser

Banu Goktan, A. B., Miles, G., 2011. Innovation speed and radicalness: are they inversely related?, Management Decision 49 (4), 533 – 547.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/innovtion-speed

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning

Ungefärlig lästid: 6-8 min.  En studie undersökte ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning.     Rigouröst underlag om biomedicinsk forskning och läkemedelsinnovation Studien bestod av 222 frågeformulär som returneras av senior vetenskaplig personal. Personal som arbetar vid akademiska sjukhus och större hälsoforskningsinstitut i Nederländerna och de viktigaste FoU-laboratorier…

Läs mer

Resursallokering och innovationer

Det är allmänt känt att det är avgörande för ett företags konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad att man lyckas introducera nya produkter på marknaden. En studie undersökte resultatet av produktutveckling i ett stort antal nordamerikanska och europeiska organisationer, och olika best practice som ledde fram till…

Läs mer