Att materialisera investeringar i innovationsförmåga

Ungefärlig lästid: 5-7 min. I innovativa miljöer står företag inför ett styrproblem. Å ena sidan behöver ledningen styra medarbetare genom att övervakar målsättningar och beteenden. Men å andra sidan måste ledningen också se till att medarbetarna har tillräckligt med utrymme för att själva söka efter innovativa lösningar och kunna agera på nya möjligheter. Medan tidigare forskning ansåg ekonomistyrning vara skadligt för innovation, tar senare studier ett mer positivt perspektiv. En ny studie följde den senare forskningsinriktning. Forskarna fokuserar på att lösa styrproblem i samband med innovation. Detta görs genom att undersöka hur ekonomistyrning kan användas för att hjälpa företag omvandla investeringar i innovationsförmåga till innovationer. Forskarna erbjuder därmed en mer grundlig bild av innovationsprocessen på grund av det faktum att man här fokuserar på förutsättningar till innovation i stället för innovation i sig.

.Innovationsförmåga

Baserat på resursbaserad syn på företaget driver forskarna tesen att varken innovationsförmågan eller ekonomistyrning på egen hand är tillräckliga för att nå framgångsrik innovation. De hypotiserar att objektiv prestationsmätning hindrar företagens förmåga att överföra investeringar i innovationsförmågan till innovationsarbetet medan kulturell styrning är passande i detta sammanhang med tanke på dess mer diskreta natur. I ett nästa steg ponerar forskarna att fördelarna med kulturell styrning är en ökande funktion av upplevd osäkerhet i miljön. För att testa hypoteserna använde forskarna både enkätundersökning och patentdata som korrelerades.

 

Studiens resultat – att materialisera investeringar i innovationsförmåga

Forskarna visar att objektiv utvärdering av prestation påverkar negativt företagens förmåga att omvandla investeringar i innovationsförmåga till innovationer (mätt genom patent), medan kulturell styrning hjälper företag att omvandla investeringar i innovationsförmågan till innovation. Studien finner också belägg för att positiva effekterna av kulturell styrning ökar som en funktion av upplevd osäkerhet i företagets miljö (ex. teknologiskiften i branschen).

Studie bidrar till tidigare forskning genom att ta en mer nyanserad syn på innovationsprocessen. Dessutom, menar forskarna, att man också bidrar till förståelsen av fördelarna med kulturell styrning. Slutligen, studien gör också ett bidrag till forskning om komplementaritet bland organisatoriska val genom att bredda uppsättningen val av variabler företag har till sitt förfogande.

 

Praktiska implikationer

Resultat från studien är mycket intressanta. De belyser vikten av att aktivt arbeta med företagskulturen, exempelvis genom att konkret visa för medarbetarna att ledningen värdesätter och implementerar bra idéer. Detta samtidigt som att man kanske till och med bör försöka undvika att mäta innovation ur olika aspekter.

 

• Arbeta aktivt med företagskultur

• Undvika att försöka mäta innovation ur olika perspektiv

• Detta viktigare när osäkerhet i företagets miljö och omvärld ökar

 

Referenser

Posch, A., Wabnegg, M., 2016. Materializing Investments in Innovation Capabilities: The Role of Management Control Systems. August 15, 2016.
Tillgänglig på SSRN: http://ssrn.com/abstract=2823884

Mer från InventiveBoard


Att skapa en innovationskultur

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Förstör ensidiga konversationer era ansträngningar att skapa en innovationskultur? Ni försöker lyssna på era medarbetare. Ni använder en förslagslåda, håller brainstorming sessioner, och gör chefer tillgänglig för att lyssna på medarbetarnas åsikter. Men vad händer sedan? Lämnar ni era medarbetare utanför…

Läs mer

Medarbetarna bör besluta om innovation?

Ungefärlig lästid: 2-3 minuter. Hur många chefer och ledare funderar över om medarbetarna besluta om innovation? Bör medarbetarna besluta om innovation?  Svensk ledarskapsstil är ju ändå platt, finns knapp någon hierarki, och konsensus framför allt. Eller hur?  Vi har redan gått igenom att medarbetare och…

Läs mer