Hur bör innovationers tidiga fas styras?

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En studie undersökte ekonomistyrning i innovationers tidiga fas, och hur användning av styrmedel är relaterade till strategisk förnyelse (som tecken på innovation). Grunden för framgångsrik utveckling av nya produkter skapas redan i innovationers tidiga fas. Det innefattar här de aktiviteter som sker innan ett formellt produktutvecklingsprojekt har startats. Innovationers tidiga fas karakteriseras av osäkert och kreativitet, vilket kräver stor frihet och oberoende för dem som arbetar i denna fas. Dock förefaller det nödvändigt med en viss styrning för att säkerställa effektiv användning av resurser och för att uppnå företagets långsiktiga mål. Så, hur bör ledningen då styra innovationers tidiga skeden?

 

innovationers tidiga fas

 

Data från tidiga faser i 133 produktutvecklingsprojekt från diverse stora och medelstora företag samlades in och analyserades. Data härleddes från en nationell databas med industriföretag i Finland. Samtliga företag med mer än 50 anställda och produktutvecklingsverksamhet ingick i urvalet. Totalt hittades 888 företag som uppfyllde dessa kriterier. Ett frågeformulär skickades till denna urval, adresserat till tekniskt chef, VD eller FoU ansvarig person för varje företag.

 

Ekonomistyrning i innovationers tidiga fas

Resultaten visar att styrning som fokuserar på input, såsom att definiera uppgifter och fördela resurser, leder till strategisk förnyelse i den tidiga fasen av innovationsprocessen. Detta resultat bekräftar också vikten av gruppers inre motivation och drivkraft i den tidiga fasen av innovationsprocessen.

Med hög teknologisk osäkerhet som modererande faktor, leder dock användandet av resultatbaserade belöningssystem, eller processformalisering till negativ påverkan på strategisk förnyelse.

Studiens resultat har en viktig praktisk implikation. Ledningen kan mycket väl använda en formaliserad processtruktur för att styra innovationsprojektens tidiga faser. Förutsättningen är dock att en sådan styrning motiveras av andra skäl (t.ex. tydlighet), och att man kan använda resultatbaserad belöning om detta är i harmoni med övriga belöningssystem utan att man får negativ påverkan på strategisk förnyelse.

 

Referenser:

Poskela, J., Martinsuo, M., 2009. Management control and strategic renewal in the front end of innovation. The Journal of Product Innovation Management, 26 (6), 671-684.

Tillgänglig från: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-5885.2009.00692.x/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

Mer från InventiveBoard


Adoption av ekonomistyrning i produktutveckling

Ungefärlig lästid: 3-5 min. En relativt ny forskningsinriktning visar att ekonomistyrning har en viktig roll för att stödja innovationer. En studien inom denna forskningsinriktning undersökte adoption av styrmedel inom produktutveckling, vilket utan tvekan är en av de affärsprocesser där innovation spelar en viktig roll. Urvalet…

Läs mer

Ekonomistyrning vid radikala innovationer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. En studie undersökte ekonomistyrning vid radikala innovationer. Specifikt handlade studien om hur och varför olika typer av ekonomistyrning används: (1) i olika faser av radikala innovationsprojekt, och (2) i innovationsprojekt som visar olika grader av radikalitet. Fallstudier genomfördes avseende fyra innovationsprojekt (två…

Läs mer