Innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin

Lästid: 2-3 minuter. Små och medelstora företag verksamma inom tillverkningsindustrin ger ett betydande bidrag till den ekonomiska tillväxten. Men den största delen av forskning om innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin har fokuserat på stora organisationer.

innovationer och prestation

Drivkrafter för innovationer

En studie har dock identifierat drivkrafter för innovationer och prestation hos små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Specifikt sökte forskaren svar på två frågor: (1) Vilka är de viktigaste drivkrafterna för innovation inom tillverkningsindustrin som leder till förbättrad prestation hos små och medelstora? och (2) Hur skiljer sig innovationspraxis i små och medelstora företag från stora företag inom tillverkningsindustrin?

Studien samlade enkätdata från ett urval av 600 australiska småföretag. Man fann att små och medelstora företag liknar stora företag med avseende på det sätt som innovationsstrategin och formell struktur är de viktigaste drivkrafterna för innovationsprestation. Dock verkar små och medelstora företag inte utnyttja innovationskultur på en strategiskt och strukturerat sätt.

 

Innovationer och prestation

I studien konstateras att små och medelstora företags innovationsprestationer sannolikt kan förbättras genom att kopiera stora tillverkningsföretag när det gäller formell strategi och struktur. Tidigare studier har också funnit att stora företag är mer innovativa än småföretag inom just tillverkningssektorn.

Studien drar slutsatsen att små och medelstora inte verkar använda innovationskultur på ett strategiskt och strukturerat sätt. Innebörden är att tillverkande små och medelstora företag sannolikt kan förbättra sin prestanda genom att fokusera på sambandet mellan innovationskultur och strategi genom hela innovationsprocessen.

 

Implikationer

Genom att dra lärdom av studiens resultat kan chefer och ledare inom små och medelstora företag, verksamma inom tillverkningsindustrin, förbättra sin prestation från innovation genom att fokusera på följande:

  • Kopierar stora tillverkningsföretag när det gäller strategi och struktur kopplat till innovation
  • Fokusera på sambandet mellan innovationskultur och strategi genom hela innovationsprocessen

 

Referenser

Terziovski, M., 2010. Innovation practice and its performance implications in small and medium enterprises (SMEs) in the manufacturing sector: A resource-based view. Strategic Management Journal, 31 (8), 892-902.

Tillgänglig på: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.841/abstract;jsessionid=94E461D1957BC84963E059F640257ECF.f02t01?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

Mer från InventiveBoard


Öppen innovation och innovationskultur

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Forskare har undersökt öppen innovation och innovationskultur. Specifikt fokuserade man på kulturella dimensioner av det så kallade ”icke-uppfunnet-här” (IUH) syndromet, risktagande, och ledningens stöd för innovationsarbetet.     Forskarna studerade innovationskulturer inom tre affärsenheter (två affärsenheter med slutna innovationer och en affärsenhet med öppen…

Läs mer

Ekonomistyrning och decentralisering av forskning och utveckling

Vilka är de organisatoriska förutsättningar som påverkar fördelningen av beslutanderätt från multinationella företags huvudkontor till deras utländska FoU dotterbolag? En färsk studie har en del intressanta resultat i denna fråga. Om specifika forskning och utvecklings (FoU) aktiviteter är i ett tidigt skede och inriktade mot…

Läs mer