Öppen innovation och innovationskultur

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Forskare har undersökt öppen innovation och innovationskultur. Specifikt fokuserade man på kulturella dimensioner av det så kallade ”icke-uppfunnet-här” (IUH) syndromet, risktagande, och ledningens stöd för innovationsarbetet.

 

Innovation och innovationskultur

 

Forskarna studerade innovationskulturer inom tre affärsenheter hos ett ledande multinationellt företag inom specialkemiindustrin. Två av affärsenheterna arbetade med slutna innovationer och en affärsenhet arbetade med öppen innovation. Genom ett urval av 109 respondenter fokuserade forskarna på de kulturella dimensionerna av IUH syndromet, risktagande, och företagsledningens stöd av innovativa beteenden.

Resultatet gör att forskarna kan ge fyra konkreta råd till organisationer som vill arbeta aktivt med innovation och innovationskultur.

 

Praktiska råd kring innovation och innovationskultur

 

  1. Utvärdera nuvarande innovationskultur kvantitativt

Ta hjälp av ett undersökningsinstrument för att kvantitativt utvärdera nuvarande innovationskultur. Utvärderingen bör göras i syfte att identifiera luckor mellan befintligt och önskat tillstånd av innovationskulturen. Detta är särskilt viktigt när företag genomför så kallade öppna innovationsmodeller. I öppna innovationsmodeller är syftet att skapa nya affärsmöjligheter eller utveckla radikala innovationer. Eftersom dessa innovationer oftast är långsiktiga målsättningar, är kvantitativa utvärderingar bra verktyg för att i förväg mäta effekten av och/eller utveckling av öppen innovationsmodellen. Ett exempel är extern teknik-sourcing. Eftersom extern teknik-sourcing är viktigt för att kunna ta sig an en öppen innovationsmodell, är NIH syndromet skadligt för att nå framgång med öppen innovation. Att bedöma graden av påverkan från NIH syndromet kan i förväg ge viktiga insikter om eventuella negativa utfall. Således är bedömningen av innovationskulturen en mycket användbar indikator för framtida framgångar av innovationer.

 

  1. Ta olika kulturella nivåer i beaktande vid kulturell förändring

När det aktuella tillståndet beträffande en innovationskultur avviker från det önskade tillståndet och ledning vill förändra innovationskulturen, bör detta förändringsarbete ta hänsyn till de olika kulturella nivåerna av gemensamma grundläggande värderingar, normer och praxis. Varje nivå kräver en viss strategi för att förändra innovationskulturen. På den kulturella normnivån kan NIH syndromet studeras. För att minska eller undvika NIH syndromet, bör ledningen skapa medvetenhet hos medarbetarna helt enkelt genom att konfrontera dem med resultatet från den kvantitativa bedömningen.

 

  1. Använd incitament för att stödja extern teknisk-sourcing

Vidare bör ledningen på ett övertygande sätt förmedla andra personers och organisationers positiva erfarenheter av extern teknik-sourcing till sina medarbetare inom forskning och utveckling (FoU). Olika incitamentsprogram som belönar medarbetare inom FoU, där belöningarna bygger på medarbetarnas förmåga att lösa tekniska problem – oberoende av källa (intern eller extern) för lösningen – ger också ett adekvat styrmedel för att påverka beteendet. Visserligen behöver sådana incitament och direktiv inte nödvändigtvis leda till en förändring av medarbetarnas attityder på kort sikt. Däremot bör medarbetarnas inställning ändras efter egna positiva erfarenheter med extern teknik-sourcing och externa marknadskanaler. En sådan attitydförändring kommer sannolikt att få en långsiktig och hållbar påverkan på framgången med arbetet mot öppen innovation.

 

  1. Lednings stöd till extern teknik-sourcing

Nära relaterat till diskussionen om att ändra incitamenten och använda lämpliga direktiv är det faktum att medarbetarna måste uppfatta att cheferna är öppna för externa teknik-sourcing. Detta hänvisar till den yttre nivån av innovationskulturen, genom graden av praxis. Chefer bör arbeta direkt på denna nivå, av två orsaker. Dels är detta både mycket mer påverkbart och mer observerbart, så att det sannolikt uppfattas tydligare av medarbetarna, än genom exempelvis normer. Genom detta perspektiv visar forskarna att chefer bör ställa stor tillit till individer och uppmuntra medarbetarna att ta initiativ som till och med kan riskera att misslyckas.

 

Referenser:

Herzog, P., Leker, J., 2010. Open and closed innovation – different innovation cultures for different strategies. International Journal of Technology Management 52, (3/4), 322–343.

Finns tillgänglig på: http://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJTM.2010.035979

Mer från InventiveBoard


Styrning av forskning och utveckling

Litteraturen om styrning av medarbetare inom forskning och utveckling (FoU) förespråkar starkt att man skall styra FoU-projekt på ett projekt-för-projekt basis. Denna litteratur antyder att projekten ska hanteras på olika sätt beroende på projektets egenskaper såsom risk, tvetydighet och att man saknar rutiner. Till skillnad…

Läs mer

Innovationsinriktad kultur i den offentliga sektorn

Uppskattad lästid: 6-8 minuter. Denna blogg handlar om innovationsinriktad kultur i den offentliga sektorn.   Leder självständighet för chefer och resultatstyrning till innovation? En studie undersökte effekten av specifik New Public Management (NPM)-relaterade egenskaper för att förklara kultur som är innovationsinriktad. Detta i organisationer inom den…

Läs mer