Införande av ekonomistyrning i produktutveckling

Ungefärlig lästid: 3-5 min. En relativt ny forskningsinriktning visar att ekonomistyrning har en viktig roll för att stödja innovationer. En studien inom denna forskningsinriktning undersökte införande av styrmedel inom produktutveckling, vilket utan tvekan är en av de affärsprocesser där innovation spelar en viktig roll.

Urvalet var 69 nystartade entreprenörsföretag, och data från enkäter och intervjuer med var och en av VD, finanschef och affärsutvecklingschefer avseende styrmedel kopplat till produktutveckling. Forskarna undersökte sju olika styrmedel: milstolpar, rapporter som jämför utfall mot plan, budget för utvecklingsprojekt, projekturvalsprocess, plan för produktportföljen, testprocess för produktkoncept, och riktlinjer för projektens sammansättning av medarbetare.

 

införande av styrmedel

 

Införande av styrmedel

Resultaten visar att vissa händelser ledde cheferna till att införa styrmedel för att ta itu med de utmaningar som man stod inför. Händelserna omfattade följande:

  • upphandlings- och legitimeringsprocess med externa parter
  • interna orsaker såsom chefers bakgrund (personen har kunskap om vissa processer)
  • learning by doing
  • behov av att fokusera organisationen
  • reaktioner på problem.

Forskarna fann att orsaken till införandet av styrmedel är associerad med prestationen i produktutvecklingsprocessen, mätt i förmågan att hålla tidsplaner. Styrmedel som infördes på grund av chefers bakgrund är förknippade med bättre prestation än om styrmedlet införs av andra orsaker. Andra orsaker kan vara på grund av kaos, för att säkerställa upphandling, eller att man måste fokusera verksamheten.

En aspekt av hur chefers bakgrunds påverkar införandet av styrmedel är viktig att notera. Nyckelpersoner (t.ex. VD eller styrelseledamot) kan uppfatta en stor lucka i företagets kapacitet och därför anställa chefer som för med sig nya styrmedel, som är en del av att bygga upp den interna kapaciteten. Detta skäl är mer troligt i nystartade företag än etablerade företag eftersom de tidigare företagen sällan har full uppsättning av operativa förmågor från dag noll.

Resultatet av studien stöder relevansen av säkerhet kring projekt och produktstrategin för att förklara utformningen av ekonomistyrning. Studien visar också att bättre kostnads- och designinformation har en positiv relation med prestation (framgångsrika nya produktutvecklingsprojekt). Däremot hindrar tidsinformation prestation som stöder argumentet att för mycket betoning på formella system begränsar innovation. En möjlig förklaring är att nuvarande tonvikt på att minska ”time-to-market” kanske inte är lämplig för vissa projekt riktade mot radikala innovationer.

 

Referenser:

Davila, A., Foster, G., & Li, M. (2009). Reasons for management control systems adoption: Insights from product development systems choice by early-stage entrepreneurial companies. Accounting, Organizations and Society, 34, 322–347

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368208000676

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrningens roll för radikala innovationer

Uppskattad lästid: 7-9 minuter.  Vilken är ekonomistyrningens roll för radikala innovationer? Innovation är inget enskilt koncept. Inkrementella innovationer handlar om förbättringar, medan radikala innovationer handla om upptäckter.  Radikala innovationer leder till en väsentlig förbättring eller öppnar helt nya möjligheter. En studie rapporterar resultaten från ett…

Läs mer

Ekonomistyrning vid olika innovationsformer

Uppskattad lästid: 3-4 minuter. En studie undersökte användningen av styrmedel vid olika innovationsformer, och effekterna på företagens prestation. Specifikt bygger studien på Simons ”Levers of control” (LOC) för att undersöka hur företags toppchefer samtidigt försöker  balansera exploateringsinnovation och utforskningsinnovation, vilket ställer motstridiga krav på företag. LOC…

Läs mer