Införande av ekonomistyrning i produktutveckling – påverkan från nya chefer

Ny forskning visar att ekonomistyrning är en viktig del i att öka innovationer. Tre forskare byggde vidare på denna forskningsinriktning genom att undersöka införandet av styrmedel inom produktutveckling, vilket utan tvekan är en av de affärsprocesser där innovation spelar en viktig roll.

Urvalet var 69 nystartade entreprenörsföretag, och data från enkäter och intervjuer med var och en av VD, finanschef och affärsutvecklingschefer avseende styrmedel kopplat till produktutveckling. Forskarna undersökte sju olika styrmedel: milstolpar, rapporter som jämför utfall mot plan, budget för utvecklingsprojekt, projekturvalsprocess, produktportföljsplan, testprocess för produktkoncept, och riktlinjer för projektets sammansättning av medarbetare.

Resultaten visar att vissa händelser ledde cheferna till att införa styrmedel för att ta itu med de utmaningar som man stod inför. Händelserna omfattade upphandlings- och legitimeringsprocess med externa parter, samt interna orsaker såsom chefers bakgrund (personen har kunskap om vissa processer), learning by doing, behov av att fokusera organisationen, och reaktioner på problem.

Forskarna fann att orsaken till införandet av styrmedel är associerad med prestationen i produktutvecklingsprocessen, mätt i förmågan att hålla tidsplaner. Styrmedel som infördes på grund av chefers bakgrund är förknippade med bättre prestation än om styrmedlet införs på grund av kaos, för att säkerställa upphandling, eller att man måste fokusera verksamheten.

En aspekt av chefers bakgrunds påverkan på införandet av styrmedel är viktig att notera. Nyckelpersoner (t.ex. VD eller styrelseledamöten) kan uppfatta en stor lucka i företagets kapacitet och därför anställa chefer som för med sig nya styrmedel, som är en del av att bygga upp den interna kapaciteten. Detta skäl är mer troligt i nystartade företag än etablerade företag eftersom de tidigare företagen sällan har full uppsättning av operativa förmågor från dag noll.

 

Referenser:

Davila, A., Foster, G., & Li, M. (2009). Reasons for management control systems adoption: Insights from product development systems choice by early-stage entrepreneurial companies. Accounting, Organizations and Society, 34, 322–347

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368208000676

Mer från InventiveBoard


Utveckling av styrpaket

En nyligen genomförd studie syftade till att undersöka hur införandet av styrmedel bildar styrpaket hos nystartade företag. Forskarna tillämpade en kvalitativ tvärsnittsstudie som innefattade 74 intervjuer med intressenter i 20 unga nystartade företag med riskkapitalfinansiering. Resultaten visar huvudintressenter hos nystartade företag uppdelade i tre olika institutionella…

Läs mer

Innovation personas

Beräknad tidsåtgång: 1-2 minuter. Innovation handlar om människor. Det handlar om de roller medarbetare kan anta, de hattar medarbetarna sätter på sig, de Innovation personas medarbetarna intar.   Befolkningen är uppdelad – vem är du? Vissa av oss gillar nya saker, och andra är lite…

Läs mer