Införande av ekonomistyrning i produktutveckling – påverkan från nya chefer

Ny forskning visar att ekonomistyrning är en viktig del i att öka innovationer. Tre forskare byggde vidare på denna forskningsinriktning genom att undersöka införandet av styrmedel inom produktutveckling, vilket utan tvekan är en av de affärsprocesser där innovation spelar en viktig roll.

Urvalet var 69 nystartade entreprenörsföretag, och data från enkäter och intervjuer med var och en av VD, finanschef och affärsutvecklingschefer avseende styrmedel kopplat till produktutveckling. Forskarna undersökte sju olika styrmedel: milstolpar, rapporter som jämför utfall mot plan, budget för utvecklingsprojekt, projekturvalsprocess, produktportföljsplan, testprocess för produktkoncept, och riktlinjer för projektets sammansättning av medarbetare.

Resultaten visar att vissa händelser ledde cheferna till att införa styrmedel för att ta itu med de utmaningar som man stod inför. Händelserna omfattade upphandlings- och legitimeringsprocess med externa parter, samt interna orsaker såsom chefers bakgrund (personen har kunskap om vissa processer), learning by doing, behov av att fokusera organisationen, och reaktioner på problem.

Forskarna fann att orsaken till införandet av styrmedel är associerad med prestationen i produktutvecklingsprocessen, mätt i förmågan att hålla tidsplaner. Styrmedel som infördes på grund av chefers bakgrund är förknippade med bättre prestation än om styrmedlet införs på grund av kaos, för att säkerställa upphandling, eller att man måste fokusera verksamheten.

En aspekt av chefers bakgrunds påverkan på införandet av styrmedel är viktig att notera. Nyckelpersoner (t.ex. VD eller styrelseledamöten) kan uppfatta en stor lucka i företagets kapacitet och därför anställa chefer som för med sig nya styrmedel, som är en del av att bygga upp den interna kapaciteten. Detta skäl är mer troligt i nystartade företag än etablerade företag eftersom de tidigare företagen sällan har full uppsättning av operativa förmågor från dag noll.

 

Referenser:

Davila, A., Foster, G., & Li, M. (2009). Reasons for management control systems adoption: Insights from product development systems choice by early-stage entrepreneurial companies. Accounting, Organizations and Society, 34, 322–347

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368208000676

Mer från InventiveBoard


Outsourca innovation

Ungefärlig lästid: 2-3 minuter.   Outsourca innovation? Kan man inte outsourca innovationsarbetet till konkurrenterna och sedan köpa upp dem? Anta att ditt företag har väl uppskattade produkter ute på marknaden, de säljer och kunderna är nöjda. Din konkurrent börjar skifta sin produktportfölj med nya produkter…

Läs mer

Behövs innovationschefer egentligen?

Uppskattad lästid: 2-3 minuter.     Innovation är viktigt. Det tror jag många kan hålla med om. För att bibehålla konkurrentkraft, för att öka tillväxten, för att inte bli frånsprungen eller för att inspirera och behålla personal. Anledningarna är många. Men att dedikera specifika resurser,…

Läs mer