Framgång och misslyckande med innovation

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Varför arbetar inte alla med innovationer? Det är allmänt känt att innovation är nyckeln till framgångsrikt företagande. Att många företag ändå inte vågar förnya har troligtvis att göra med att innovation innebär flera olika typer av risker och osäkerheter vilket leder till hög andel misslyckade projekt. Denna blogg handlar om  framgång och misslyckande med innovation.

 

Framgång och misslyckande med innovation

 

Framgång och misslyckande med innovation

En litteraturgenomgång undersökte 43 studier om faktorer som påverkar framgång och misslyckande med innovativa projekt. Nio av de 43 studierna rapporterade ett större antal möjliga faktorer till framgång eller misslyckande, där forskarna rankade dessa faktorer. Genom att analysera dessa rankingar fann man att de nio studierna har betydande likformighet i de tio högst rankade framgångsfaktorer. Däremot finns det lite likformighet bland de lägre faktorerna i rankingen.

 

Nyskapande och tekniskt avancerat

Studierna var inkonsekventa eller ofullständiga med avseende på faktorer såsom: konkurrenskraft i marknaden, FoU-intensitet, i vilken grad ett projekt är ”nyskapande” eller ”tekniskt avancerat” och stöd från högsta företagsledning.

 

Faktorerna som gör innovationsarbetet framgångsrikt:

 

  • En företagskultur som är fokuserad mot innovation och uttryckligen erkänner att innovationsarbete är ett kollektivt arbete.
  • Ett företags tidigare erfarenhet av innovationsprojekt (learning-by-doing; learning by-failing).
  • FoU-team med multidisciplinär karaktär; i synnerhet en balans mellan teknik- och marknadsfärdigheter, samt närvaron av en produktägare.
  • En klart uttalat innovationsstrategi och en ledarstil som är anpassad till detta.
  • Kompatibilitet mellan projekt och företagets kärnkompetenser.
  • Innovationers produktkvalitet och pris i förhållande till de etablerade produkterna.
  • Genomtänkt tidpunkt för marknadsintroduktion

 

Dessutom finns ett starkt tro om en funktionell struktur står i konflikt med innovationsprocessens ”trial and error” karaktär. En organisk struktur tycks enhälligt föredras. Diskussionen förblir emellertid om huruvida det är relativt autonoma venture-team är att föredra eller en matrisstruktur. I motsats till 1950-talet och 1960-talet verkar det vara ökande preferenser under 1980-talet för en matrisstruktur som bättre svarar mot behovet av integration och styrning.

 

Referens:

Van der Panne, G., Van Beers, C. and Kleinknecht, A., 2003. Success and failure of innovation: a literature review. International Journal of Innovation Management, 7 (3), 309–338.

Tillgänglig på: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1363919603000830http://www.worldscientific.com/success-in-innovationprocesses

Mer från InventiveBoard


Tankar kring svenska företags innovationsledning

Långläsning / helgläsning. Tankar kring svenska företags ineffektivitet i innovationsledning. Hur vi ska använda innovation som strategi för att överleva? Flertalet gånger möter vi en nyhetsmorgon som skanderar att jobben försvinner till låglöneländer. På radion hör vi om hur vi inte längre kan konkurrera med…

Läs mer

Styrning av forskning och utveckling

Litteraturen om styrning av medarbetare inom forskning och utveckling (FoU) förespråkar starkt att man skall styra FoU-projekt på ett projekt-för-projekt basis. Denna litteratur antyder att projekten ska hanteras på olika sätt beroende på projektets egenskaper såsom risk, tvetydighet och att man saknar rutiner. Till skillnad…

Läs mer