Ekonomistyrningens roller vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-5 min. En studie undersökte de sätt på vilket ekonomistyrning sker i en produktutvecklingskontext. Syfte var att ge nya insikter om de olika roller som styrning kan spela i detta sammanhang. Specifikt undersökte man ekonomistyrningens roller vid produktutveckling.

Under nio månader genomförde forskare en fallstudie på ett dotterbolag till ett Australiensiskt multinationellt företag. Företaget i studien är verksamt inom konsumentprodukter i livsmedelsindustrin. Forskarna använde deltagande observation som metod för att samla in data. Datan analyserade de sedan genom en etnometodologisk lins, där forskarna genom fältobservationerna observerar aktörerna i en organisationen.

 

Ekonomistyrning-vid-produktutveckling

Har två huvudsakliga roller

Studiens resultat tyder på att ekonomistyrning har två huvudsakliga roller vid produktutveckling. Den ena rollen är främst inriktat på att minska osäkerhet genom utvecklingsprocessen. Den andra rollen är att främja målkongruens i olika beslutssteg. Forskarna hävdar att denna kunskap bidrar till att förklara varför ekonomistyrning har positiv effekt i en produktutvecklingskontext.

Innebörden av detta resultat är att ekonomistyrningens roller ändras under produktutvecklingen. Detta sker på grund av inblandning av olika organisationsmedlemmar och karaktären på den verksamhet som man bedriver.

 

Ekonomistyrning vid produktutveckling

Resultat från studien hjälper oss att bygga en mer holistisk förståelse för styrning i produktutvecklingen. Studien visar specifikt hur och varför ekonomistyrning i praktiken kan ha flera roller. Se tabell nedan för en detaljerad överblick av hur ekonomistyrningens roll förändras i fallföretaget genom olika faser av produktutvecklingen.

Styrmedel bör alltså anpassas till de olika delarna av produktutvecklingsprocessen, så att ekonomistyrning får olika roller. För chefer och ledare kan studien vara ett konkret tips på en fungerande produktutvecklingsprocess, styrmedel (input-, process-, och output-baserade styrmedel), samt konkreta exempel på ekonomistyrningens roller vid de olika stegen av produktutvecklingsprocessen.

 

Ekonomistyrningens roller

Ekonomistyrningens roller1

Ekonomistyrningens roller2

Källa: Akroyed och Maguire (2011), s. 230-231

 

Referenser:

Akroyd, C., Maguire, W., 2011. The roles of management control in a product development setting. Qualitative Research in Accounting & Management 8 (3), 212-237.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/1176609111116206

Mer från InventiveBoard


Bör man budgetera innovation?

Uppskattad lästid: 4-6 minuter. Bör man budgetera innovation? Organisationer efterlyser allt större budgetstyrning av sina produktinnovationsprocesser. Viktiga orsaker till denna fokus är dels kostnader i sig för produktinnovation, och dels behovet av att förbättra företagens ekonomiska resultat genom innovationssatsningar. Däremot har tidigare forskning funnit ett antal…

Läs mer

Ekonomistyrning som motor till innovation

Uppskattad lästid: 3-4 minuter. En studie undersökte förhållandet mellan ekonomistyrning (som del inom begreppet redovisning) och innovativ verksamhet. Man undersökte hur ekonomistyrning utvecklade kunskap som fungerade som en motor för innovation. Studien var ett försök till att utforska vilken roll ekonomistyrning har genom sina performativa…

Läs mer