Ekonomistyrning vid tjänsteinnovationer

 

Uppskattad lästid: 4-6 minuter. En studie undersökte ’best practice’ av ekonomistyrning relaterad tjänsteinnovationer. Detta gjordes genom kvalitativa djupintervjuer med chefer i tio framgångsrika företag. Företagen hade stor fokus på just tjänsteinnovation. Forskaren fann att ekonomistyrning som implementerats kring tjänsteinnovation, i dessa företag, var enkla, endimensionella och dominerades av finansiella styrmedel. Detta innebär att ekonomistyrning som forskaren identifierade skilde sig från den ’best practice’ av ekonomistyrning som tidigare har identifierats genom empiriska studier relaterat till produktinnovationer.

Service

Följande observationer gjordes i studien:

-De implementerade ex-ante och ex-post styrmedlen fokuserade främst på finansiella styrmedel, medan icke-finansiella styrmedel, till exempel balanserade styrkort eller checklistor, användes endast i begränsad omfattning.

-Portföljstyrning fanns inte inbyggt i styrmedlen i utvecklingsstadiet.

-Strategisk ekonomistyrning som mäter hur väl företagens totala innovationstjänsteportfölj presterar var sällan implementerad, och när sådana styrmedel fanns implementerade, beaktades  enbart finansiella konsekvenser.

-Kulturella styrmedel fanns inte implementerade.

 

Användning av styrmedel varierade något mellan företagen som studerades. Vissa företag hade implementerat ett relativt stort antal styrmedel och följde ett strukturerat förfarande, medan andra företag var mer ostrukturerade och används relativt få styrmedel. Variationer hittades i olika dimensioner av ekonomistyrning:

– Vissa företag hade implementerat antingen finansiella styrmedel eller strategiska metoder för ex-ante styrning, medan andra företag kombinerat dessa metoder.

– Vissa företag hade klart definierade stage-gates inbyggda i utvecklingsprocessen av tjänster, medan andra företag utvärderas pågående projekt mer ytligt och ostrukturerat.

– Vissa företag utvärderas finansiella konsekvenser, kundnöjdhet, eller teknisk prestanda i efterhand, medan andra företag utvärderade två eller tre av dessa dimensioner ex-ante.

-Vissa företag mätte inte hur väl företagets totala innovationstjänsteportfölj presterade, medan andra mätte dess ekonomiska konsekvenser.

-Vissa företagen hade inte implementerat någon beteende eller kulturell styrning, medan några hade implementerat någon form av beteendestyrning.

 

Studiens främsta bidrag till chefer och ledare är att exemplifiera hur framgångsrika företag styr sina aktiviteter kring utveckling av tjänstinnovationer, snarare än att ge tydliga praktiska rekommendationer.

 

Referenser:

Aas, T.H., 2011. Management control of service innovation activities: an exploratory investigation of best practice, International Journal of Services Technology and Management 16 (3/4), 318–336.

Available at: http://inderscience.metapress.com/content/l1322t0400p50646/

Mer från InventiveBoard


Implementera målkostnadskalkylering

En studie använde teori om marknadsorientering för att analysera införandet av system för målkostnadskalkylering och affärsmodell innovation, samt hur detta påverkar företags resultat. 189 tillverkande företag inom elektronik- och informationsindustrin i Kina användes som urval för studien.   Målkostnadskalkylering bidrar till affärsmodell innovation Som väntat var införandet…

Läs mer

Innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin

Lästid: 2-3 minuter. Små och medelstora företag verksamma inom tillverkningsindustrin ger ett betydande bidrag till den ekonomiska tillväxten. Men den största delen av forskning om innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin har fokuserat på stora organisationer. Drivkrafter för innovationer En studie har dock identifierat drivkrafter för innovationer…

Läs mer