Ekonomistyrning vid tjänsteinnovationer

Uppskattad lästid: 4-6 minuter. En studie undersökte ekonomistyrning vid tjänsteinnovationer. Specifikt studerades ’best practice’ av ekonomistyrning relaterad till just tjänsteinnovationer. Detta gjordes genom kvalitativa djupintervjuer med chefer i tio framgångsrika företag. Företagen hade stor fokus på just tjänsteinnovation. Forskaren fann att ekonomistyrning som implementerats kring tjänsteinnovation, i dessa företag, var enkla, endimensionella och dominerades av finansiella styrmedel. Detta innebär att ekonomistyrning som forskaren identifierade skilde sig från den ’best practice’ av ekonomistyrning som tidigare har identifierats genom empiriska studier relaterat till produktinnovationer.

 

Ekonomistyrning vid tjänsteinnovationer

 

Ekonomistyrning vid tjänsteinnovationer

Följande observationer gjordes i studien:

-De finansiella styrmedel styrmedlen fokuserade främst på ex-ante och ex-post, medan icke-finansiella styrmedel, till exempel balanserade styrkort eller checklistor, användes endast i begränsad omfattning.

-Portföljstyrning fanns inte inbyggt i styrmedlen i utvecklingsstadiet.

-Strategisk ekonomistyrning som mäter hur väl företagens totala innovationstjänsteportfölj presterar var sällan implementerad, och när sådana styrmedel fanns implementerade, beaktades  enbart finansiella konsekvenser.

-Kulturella styrmedel fanns inte implementerade.

 

Användning av styrmedel varierade något mellan företagen som studerades. Vissa företag hade implementerat ett relativt stort antal styrmedel och följde ett strukturerat förfarande. Andra företag var mer ostrukturerade och används relativt få styrmedel. Variationer hittades i olika dimensioner av ekonomistyrning:

– Vissa företag hade implementerat antingen finansiella styrmedel eller strategiska metoder för ex-ante styrning, medan andra företag kombinerat dessa metoder.

– Vissa företag hade klart definierade stage-gates inbyggda i utvecklingsprocessen av tjänster, medan andra företag utvärderas pågående projekt mer ytligt och ostrukturerat.

– Vissa företag utvärderas finansiella konsekvenser, kundnöjdhet, eller teknisk prestanda i efterhand, medan andra företag utvärderade två eller tre av dessa dimensioner ex-ante.

-Vissa företag mätte inte hur väl företagets totala innovationstjänsteportfölj presterade, medan andra mätte dess ekonomiska konsekvenser.

-Vissa företagen hade inte implementerat någon beteende eller kulturell styrning, medan några hade implementerat någon form av beteendestyrning.

 

Studiens främsta bidrag till chefer och ledare är att exemplifiera hur framgångsrika företag styr sina aktiviteter kring utveckling av tjänstinnovationer. Detta snarare än att ge tydliga praktiska rekommendationer.

 

Referenser:

Aas, T.H., 2011. Management control of service innovation activities: an exploratory investigation of best practice, International Journal of Services Technology and Management 16 (3/4), 318–336.

Available at: http://inderscience.metapress.com/content/l1322t0400p50646/

Mer från InventiveBoard


Innovationsinriktad kultur i den offentliga sektorn

Uppskattad lästid: 6-8 minuter. Denna blogg handlar om innovationsinriktad kultur i den offentliga sektorn.   Leder självständighet för chefer och resultatstyrning till innovation? En studie undersökte effekten av specifik New Public Management (NPM)-relaterade egenskaper för att förklara kultur som är innovationsinriktad. Detta i organisationer inom den…

Läs mer

Kunskapsutbyte genom intranät

Beräknad lästid: 3-5 minuter. Betydelsen av ett intranät, såsom ett internt idéhanteringssystem, för kunskapshantering är till stor del beroende av de värden av dess innehåll och de specifika verktyg som organisationer tillhandahåller sina medarbetare, samt dess slutliga användning i verksamheten. För många organisationer finns det ett…

Läs mer