Ekonomistyrning vid tjänsteinnovationer

Uppskattad lästid: 4-6 minuter. En studie undersökte ekonomistyrning vid tjänsteinnovationer. Specifikt studerades ’best practice’ av ekonomistyrning relaterad till just tjänsteinnovationer. Detta gjordes genom kvalitativa djupintervjuer med chefer i tio framgångsrika företag. Företagen hade stor fokus på just tjänsteinnovation. Forskaren fann att ekonomistyrning som implementerats kring tjänsteinnovation, i dessa företag, var enkla, endimensionella och dominerades av finansiella styrmedel. Detta innebär att ekonomistyrning som forskaren identifierade skilde sig från den ’best practice’ av ekonomistyrning som tidigare har identifierats genom empiriska studier relaterat till produktinnovationer.

 

Ekonomistyrning vid tjänsteinnovationer

 

Ekonomistyrning vid tjänsteinnovationer

Följande observationer gjordes i studien:

-De finansiella styrmedel styrmedlen fokuserade främst på ex-ante och ex-post, medan icke-finansiella styrmedel, till exempel balanserade styrkort eller checklistor, användes endast i begränsad omfattning.

-Portföljstyrning fanns inte inbyggt i styrmedlen i utvecklingsstadiet.

-Strategisk ekonomistyrning som mäter hur väl företagens totala innovationstjänsteportfölj presterar var sällan implementerad, och när sådana styrmedel fanns implementerade, beaktades  enbart finansiella konsekvenser.

-Kulturella styrmedel fanns inte implementerade.

 

Användning av styrmedel varierade något mellan företagen som studerades. Vissa företag hade implementerat ett relativt stort antal styrmedel och följde ett strukturerat förfarande. Andra företag var mer ostrukturerade och används relativt få styrmedel. Variationer hittades i olika dimensioner av ekonomistyrning:

– Vissa företag hade implementerat antingen finansiella styrmedel eller strategiska metoder för ex-ante styrning, medan andra företag kombinerat dessa metoder.

– Vissa företag hade klart definierade stage-gates inbyggda i utvecklingsprocessen av tjänster, medan andra företag utvärderas pågående projekt mer ytligt och ostrukturerat.

– Vissa företag utvärderas finansiella konsekvenser, kundnöjdhet, eller teknisk prestanda i efterhand, medan andra företag utvärderade två eller tre av dessa dimensioner ex-ante.

-Vissa företag mätte inte hur väl företagets totala innovationstjänsteportfölj presterade, medan andra mätte dess ekonomiska konsekvenser.

-Vissa företagen hade inte implementerat någon beteende eller kulturell styrning, medan några hade implementerat någon form av beteendestyrning.

 

Studiens främsta bidrag till chefer och ledare är att exemplifiera hur framgångsrika företag styr sina aktiviteter kring utveckling av tjänstinnovationer. Detta snarare än att ge tydliga praktiska rekommendationer.

 

Referenser:

Aas, T.H., 2011. Management control of service innovation activities: an exploratory investigation of best practice, International Journal of Services Technology and Management 16 (3/4), 318–336.

Available at: http://inderscience.metapress.com/content/l1322t0400p50646/

Mer från InventiveBoard


Styrning av forskning och utveckling

Litteraturen om styrning av medarbetare inom forskning och utveckling (FoU) förespråkar starkt att man skall styra FoU-projekt på ett projekt-för-projekt basis. Denna litteratur antyder att projekten ska hanteras på olika sätt beroende på projektets egenskaper såsom risk, tvetydighet och att man saknar rutiner. Till skillnad…

Läs mer

Kontinuerlig innovation hos Google

Ungefärlig lästid: 6-8 min. Vissa företag lyckas med kontinuerlig innovation, andra inte. Historien är full av företag som en gång var föregångare inom innovation, men som sedan inte lyckats upprätthålla sin innovationsförmåga vid snabba omvärldsförändringar såsom teknikskiften. Några exempel på företag som inte klarade teknikskiften är…

Läs mer