Ekonomistyrningens roller vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-5 min

 

En studie undersökte de sätt på vilket ekonomistyrning sker i en produktutvecklingskontext. Syfte var att ge nya insikter om de olika roller som styrning kan spela i detta sammanhang. Specifikt undersökte man ekonomistyrningens roller vid produktutveckling.

Under nio månader genomförde forskare en fallstudie på ett dotterbolag till ett Australiensiskt multinationellt företag. Företaget i studien är verksamt inom konsumentprodukter i livsmedelsindustrin. Forskarna använde deltagande observation som metod för att samla in data. Datan analyserade de sedan genom en etnometodologisk lins, där forskarna genom fältobservationerna observerar aktörerna i en organisationen.

 

Ekonomistyrning-vid-produktutveckling

Har två huvudsakliga roller

Studiens resultat tyder på att ekonomistyrning har två huvudsakliga roller vid produktutveckling. Den ena rollen är främst inriktat på att minska osäkerhet genom utvecklingsprocessen. Den andra rollen är att främja målkongruens i olika beslutssteg. Forskarna hävdar att denna kunskap bidrar till att förklara varför ekonomistyrning har positiv effekt i en produktutvecklingskontext.

Innebörden av detta resultat är att ekonomistyrningens roller ändras under produktutvecklingen. Detta sker på grund av inblandning av olika organisationsmedlemmar och karaktären på den verksamhet som man bedriver.

 

Ekonomistyrning vid produktutveckling

Resultat från studien hjälper oss att bygga en mer holistisk förståelse för styrning i produktutvecklingen. Studien visar specifikt hur och varför ekonomistyrning i praktiken kan ha flera roller. Se tabell nedan för en detaljerad överblick av hur ekonomistyrningens roll förändras i fallföretaget genom olika faser av produktutvecklingen.

Styrmedel bör alltså anpassas till de olika delarna av produktutvecklingsprocessen, så att ekonomistyrning får olika roller. För chefer och ledare kan studien vara ett konkret tips på en fungerande produktutvecklingsprocess, styrmedel (input-, process-, och output-baserade styrmedel), samt konkreta exempel på ekonomistyrningens roller vid de olika stegen av produktutvecklingsprocessen.

 

Ekonomistyrningens roller

Ekonomistyrningens roller1

Ekonomistyrningens roller2

Källa: Akroyed och Maguire (2011), s. 230-231

 

Referenser:

Akroyd, C., Maguire, W., 2011. The roles of management control in a product development setting. Qualitative Research in Accounting & Management 8 (3), 212-237.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/1176609111116206

Mer från InventiveBoard


Kreativ spänning i innovationsprocessen

Graden med vilket ett företag behöver kreativitet versus disciplin/effektivitet, delarna av kreativ spänning, beror på hur snabbt förändringar sker i en viss bransch. Medan en viss grad av frihet och flexibilitet är avgörande för produktiva innovationsteam, står ledningen inför utmaningen att införa styrmekanismer som leder projekten i rätt…

Läs mer

Biomedicinsk forskning och läkemedelsinnovation

  Rigouröst underlag om biomedicinsk forskning och läkemedelsinnovation En studie undersökte ekonomistyrningsfaktorer som kan öka effektiviteten av biomedicinsk forskning och läkemedelsinnovation. Studien bestod av 222 frågeformulär som returneras av senior vetenskaplig personal vid akademiska sjukhus och större hälsoforskningsinstitut i Nederländerna och de viktigaste FoU-laboratorier hos…

Läs mer