Ekonomistyrningens roller vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-5 min

 

En studie undersökte de sätt på vilket ekonomistyrning sker i en produktutvecklingskontext. Syfte var att ge nya insikter om de olika roller som styrning kan spela i detta sammanhang. Specifikt undersökte man ekonomistyrningens roller vid produktutveckling.

Under nio månader genomförde forskare en fallstudie på ett dotterbolag till ett Australiensiskt multinationellt företag. Företaget i studien är verksamt inom konsumentprodukter i livsmedelsindustrin. Forskarna använde deltagande observation som metod för att samla in data. Datan analyserade de sedan genom en etnometodologisk lins, där forskarna genom fältobservationerna observerar aktörerna i en organisationen.

 

Ekonomistyrning-vid-produktutveckling

Har två huvudsakliga roller

Studiens resultat tyder på att ekonomistyrning har två huvudsakliga roller vid produktutveckling. Den ena rollen är främst inriktat på att minska osäkerhet genom utvecklingsprocessen. Den andra rollen är att främja målkongruens i olika beslutssteg. Forskarna hävdar att denna kunskap bidrar till att förklara varför ekonomistyrning har positiv effekt i en produktutvecklingskontext.

Innebörden av detta resultat är att ekonomistyrningens roller ändras under produktutvecklingen. Detta sker på grund av inblandning av olika organisationsmedlemmar och karaktären på den verksamhet som man bedriver.

 

Ekonomistyrning vid produktutveckling

Resultat från studien hjälper oss att bygga en mer holistisk förståelse för styrning i produktutvecklingen. Studien visar specifikt hur och varför ekonomistyrning i praktiken kan ha flera roller. Se tabell nedan för en detaljerad överblick av hur ekonomistyrningens roll förändras i fallföretaget genom olika faser av produktutvecklingen.

Styrmedel bör alltså anpassas till de olika delarna av produktutvecklingsprocessen, så att ekonomistyrning får olika roller. För chefer och ledare kan studien vara ett konkret tips på en fungerande produktutvecklingsprocess, styrmedel (input-, process-, och output-baserade styrmedel), samt konkreta exempel på ekonomistyrningens roller vid de olika stegen av produktutvecklingsprocessen.

 

Ekonomistyrningens roller

Ekonomistyrningens roller1

Ekonomistyrningens roller2

Källa: Akroyed och Maguire (2011), s. 230-231

 

Referenser:

Akroyd, C., Maguire, W., 2011. The roles of management control in a product development setting. Qualitative Research in Accounting & Management 8 (3), 212-237.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/1176609111116206

Mer från InventiveBoard


Hur bör ledningen styra innovationers tidiga fas?

En studie undersökte ledningens användning av styrmedel i innovationers tidiga fas, och hur styrmekanismer är relaterade till strategisk förnyelse (som tecken på innovation). Grunden för framgångsrik utveckling av nya produkter skapas redan i innovationers tidiga fas, vilket här innefattar de aktiviteter som sker innan ett formellt produktutvecklingsprojekt har startats….

Läs mer

Prestationsmätning som stödjer innovation

Hur kan prestationsmätning hjälpa team att bli framgångsrika med innovationsarbete? Många chefer och ledare har insett att processfokuserade och multifunktionella team dramatiskt kan förbättra hur företag levererar produkter och tjänster till kunder. Traditionella prestationsmätningssystem har inte bara misslyckats med att stödja dessa team, utan också…

Läs mer