Ekonomistyrning som en motor för innovation

business-861325_640

 

En ny studie undersökte förhållandet mellan ekonomistyrning (som del inom begreppet redovisning) och innovativ verksamhet. Man undersökte hur ekonomistyrning utvecklade kunskap som fungerade som en motor för innovation. Studien var ett försök till att utforska vilken roll ekonomistyrning har genom sina performativa effekter så att i stället för att bara beskriva världen, hjälper ekonomistyrning också till att förändra världen. Forskarnas tes var att kalkyleringsmetoder som styrmedel är motorer vilka är involverade i att locka aktörer till att göra nya saker genom sin förmåga att inspirera aktörerna att ställa nya frågor och att se nya möjligheter.

Forskarna genomförde en flerårig fallstudie. De intervjuade medarbetare i ett företag vilka beskrev sina 20 års erfarenheter av utformning och utveckling av en radikal innovation – Telepass. Förutom intervjuer deltog forskarna själva i direkta observationer och man analyserade även interna dokument.

 

Performativitet av kalkyleringsmetoder och dynamiken i innovation

Som motorer utlöser ekonomistyrning en process för mobilisering av kunskap och insikter som blir en del av innovationen. Denna innovation, i sin tur, lämnar spår som kan utveckla nya kalkyleringsmetoder. Detta är en dynamisk relation mellan kalkyleringsmetoder och innovation. Innovation driver eftersom kalkyleringsmetoderna är motorer som bidrar till att föra denna process framåt.

I fallet med Telepass, som är en teknik vilken är avsedd både för att hantera bilisters beteende och ackumulera spår om ett sådant beteende, kunde innovation påverka och återskapa kalkyleringsmetoder på nytt. Denna studie förklarar därmed hur innovationsutveckling är en rad av processer som mobiliseras av performativitet av kalkyleringsmetoderna.

Ekonomistyrningen hjälper till att organisera världen, men ekonomistyrningen (kalkylering) förblir inte stabil. Precis som innovation som den bidrar till att utveckla, förändras kalkyleringsmetoderna. Innovation, när den genereras, är föremål för nya former av kalkyleringsmetoder som sedan lägger till nya komponenter till innovation.

 

Referenser:

Revellino, S., Mouritsen, J., 2015. Accounting as an engine: The performativity of calculative practices and the dynamics of innovation. Management Accounting Research In Press. Doi http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500515000232

Mer från InventiveBoard


Styrning av forskning och utveckling

Litteraturen om styrning av medarbetare inom forskning och utveckling (FoU) förespråkar starkt att man skall styra FoU-projekt på ett projekt-för-projekt basis. Denna litteratur antyder att projekten ska hanteras på olika sätt beroende på projektets egenskaper såsom risk, tvetydighet och att man saknar rutiner. Till skillnad…

Läs mer

Ledningens styrning och kunskapsskapande vid produktutvecklingsprojekt

En studie undersökte påverkan från ledningens styrning till att stimulera innovation genom inverkan på skapandet av kunskap vid produktutvecklingsprojekt. Högsta ledningen har en avgörande roll för att stimulera innovation i företag, särskilt i att toppchefer påverkar kunskapsskapande genom deras interaktion med projektgrupper före och under…

Läs mer