Ekonomistyrning och decentralisering av forskning och utveckling

Vilka är de organisatoriska förutsättningar som påverkar fördelningen av beslutanderätt från multinationella företags huvudkontor till deras utländska FoU dotterbolag? En färsk studie har en del intressanta resultat i denna fråga.

Om specifika forskning och utvecklings (FoU) aktiviteter är i ett tidigt skede och inriktade mot grundforskning, bör mer beslutsrättighet tilldelas de berörda cheferna. För mycket centralisering vid denna typ av FoU kväver kreativitet och innovationer, och minskar effektiviteten i grundforskningen. FoU-chefer som är ansvariga för de enheter som bedriver grundforskning bör erbjudas möjlighet att själva besluta hur deras budgetar skall fördelas, vilka transnationella projekt man skall delta i, och hur de lokala processerna och den tekniska dokumentationen skall formuleras. När nya upptäckter görs och nya vetenskaplig data kommer fram, är förmågan att anpassa resurserna lokalt för att möta och tillvarata denna nya kunskap viktig.

Likaså tyder resultaten på att informationsasymmetri kan hanteras genom att man placerar beslutsrättigheter hos dotterbolag med FoU. Om enhetens uppdrag enbart är lokal, är integration med lokala aktörer en nödvändighet. Som en konsekvens av detta ökar nivåerna av specifik lokal information. Att centralisera beslutanderätt i detta scenario är kontraproduktivt och ineffektivt. Det finns stor risk för att skillnaderna i information om den lokala kontexten innebär att centrala beslutsfattare skulle fatta dåliga beslut som inte avspeglar de behov som enheten har.

Gällande inbördes beroende mellan dotterbolag, fann forskarna att inbördes beroende är förknippat med lägre grad av decentralisering. Orsaken torde vara att om samordning mellan enheter vilka är starkt beroende av varandra skall kunna ske krävs centralisering av beslutsfattandet.

 

Referenser:

Ecker, B., van Triest, S., Williams, C., 2013. Management control and the decentralization of R&D. Journal of Management, 39 (4) 907-927.

http://jom.sagepub.com/content/39/4/906.short