Ekonomistyrning och decentralisering av forskning och utveckling

Uppskattad lästid: 5-7 minuter. Vilka är de organisatoriska förutsättningar som påverkar decentralisering av beslutanderätt från multinationella företags huvudkontor till deras utländska dotterbolag där forskning och utveckling (FoU) sker?  Bör organisationer decentralisera FoU eller inte? En studie har intressanta resultat i denna fråga.

Forskarna kontaktade 272 tyska FoU-enheter och bad om hjälp att fylla i enkäter för studien. Totalt fick man 197 svar (72%), varav 138 ifyllda frågeformulär, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 51%.

 

Att decentralisera FoU

Om specifika FoU aktiviteter är i ett tidigt skede och är inriktade mot grundforskning, bör mer beslutsrättighet tilldelas de berörda cheferna. För mycket centralisering vid denna typ av FoU kväver kreativitet och innovationer och minskar effektiviteten i grundforskningen. FoU-chefer som är ansvariga för de enheter som bedriver grundforskning bör därför erbjudas möjlighet att själva besluta hur deras budgetar skall fördelas, vilka transnationella projekt man skall delta i, och hur de lokala processerna och den tekniska dokumentationen skall formuleras. När nya upptäckter görs och nya vetenskaplig data kommer fram, är förmågan att anpassa resurserna lokalt för att möta och tillvarata denna nya kunskap viktig.

 

 

Decentralisera FoU

Likaså tyder resultaten på att informationsasymmetri kan hanteras genom att man placerar beslutsrättigheter hos dotterbolag med FoU. Om enhetens uppdrag enbart är lokal, är integration med lokala aktörer en nödvändighet. Som en konsekvens av detta ökar nivåerna av specifik lokal information. Att centralisera beslutanderätt i detta scenario är kontraproduktivt och ineffektivt. Det finns stor risk för att skillnaderna i information om den lokala kontexten innebär att centrala beslutsfattare skulle fatta dåliga beslut som inte avspeglar de behov som enheten har.

Gällande inbördes beroende mellan dotterbolag fann forskarna att inbördes beroende är förknippat med lägre grad av att decentralisera FoU . Orsaken torde vara att om samordning mellan enheter som är starkt beroende av varandra skall kunna ske krävs centralisering av beslutsfattandet.

 

Referenser:

Ecker, B., van Triest, S., Williams, C., 2013. Management control and the decentralization of R&D. Journal of Management, 39 (4) 907-927.

http://jom.sagepub.com/content/39/4/906.short

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning och organisatoriskt lärande

En studie undersökte förhållandet mellan design av styrmedel för ekonomistyrning, användning av styrmedel och organisatoriskt lärande (OL). Studien genomfördes genom en enkätundersökning. En skriftlig enkät förbereddes och skickas ut för att samla in kvantitativa data. Efter analys av de empiriska resultaten genomfördes uppföljningsintervjuer för att utveckla…

Läs mer

Ekonomistyrning och den entreprenöriella processen

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Hur arbetar framgångsrika entreprenöriella företag med ekonomistyrning och den entreprenöriella processen? Detta undersöktes i en studie. Huvudsyftet med studien var att bidra till vår förståelse av hur styrelsen i entreprenöriella företag använder ekonomistyrning, särskilt relaterade till den entreprenöriella processen. Studien konceptualiserade ekonomistyrning…

Läs mer