Ekonomistyrning och decentralisering av forskning och utveckling

Uppskattad lästid: 5-7 minuter. Vilka är de organisatoriska förutsättningar som påverkar decentralisering av beslutanderätt från multinationella företags huvudkontor till deras utländska dotterbolag där forskning och utveckling (FoU) sker?  Bör organisationer decentralisera FoU eller inte? En studie har intressanta resultat i denna fråga.

Forskarna kontaktade 272 tyska FoU-enheter och bad om hjälp att fylla i enkäter för studien. Totalt fick man 197 svar (72%), varav 138 ifyllda frågeformulär, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 51%.

 

Att decentralisera FoU

Om specifika FoU aktiviteter är i ett tidigt skede och är inriktade mot grundforskning, bör mer beslutsrättighet tilldelas de berörda cheferna. För mycket centralisering vid denna typ av FoU kväver kreativitet och innovationer och minskar effektiviteten i grundforskningen. FoU-chefer som är ansvariga för de enheter som bedriver grundforskning bör därför erbjudas möjlighet att själva besluta hur deras budgetar skall fördelas. De bör också erbjudas möjlighet att själva besluta vilka transnationella projekt man skall delta i. Dessutom bör de själva kunna besluta om de lokala processerna och hur den tekniska dokumentationen skall formuleras. När nya upptäckter görs och nya vetenskaplig data kommer fram, är förmågan att anpassa resurserna lokalt för att möta och tillvarata denna nya kunskap viktig.

 

 

Decentralisera FoU

Likaså tyder resultaten på att informationsasymmetri kan hanteras genom att man placerar beslutsrättigheter hos dotterbolag med FoU. Om enhetens uppdrag enbart är lokal, är integration med lokala aktörer en nödvändighet. Som en konsekvens av detta ökar nivåerna av specifik lokal information. Att centralisera beslutanderätt i detta scenario är kontraproduktivt och ineffektivt. Det finns stor risk för att skillnaderna i information om den lokala kontexten innebär att centrala beslutsfattare skulle fatta dåliga beslut. Detta eftersom centrala beslut inte avspeglar de behov som den lokala enheten har.

Gällande inbördes beroende mellan dotterbolag fann forskarna att inbördes beroende är förknippat med lägre grad av att decentralisera FoU . Orsaken torde vara att om samordning mellan enheter som är starkt beroende av varandra skall kunna ske krävs centralisering av beslutsfattandet.

 

Referenser:

Ecker, B., van Triest, S., Williams, C., 2013. Management control and the decentralization of R&D. Journal of Management, 39 (4) 907-927.

http://jom.sagepub.com/content/39/4/906.short

Mer från InventiveBoard


Att skapa kunskap vid produktutvecklingsprojekt

Ungefärlig lästid: 3-4 min. En studie undersökte ledningens styrning och att skapa kunskap. Specifikt studerades påverkan från de högsta chefernas styrning till att stimulera innovation genom inverkan på skapandet av kunskap vid produktutvecklingsprojekt. De högsta cheferna har en avgörande roll för att stimulera innovation i företag….

Läs mer

Utveckling av styrpaket

En nyligen genomförd studie syftade till att undersöka hur införandet av styrmedel bildar styrpaket hos nystartade företag. Forskarna tillämpade en kvalitativ tvärsnittsstudie som innefattade 74 intervjuer med intressenter i 20 unga nystartade företag med riskkapitalfinansiering. Resultaten visar huvudintressenter hos nystartade företag uppdelade i tre olika institutionella…

Läs mer