Ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning

Ungefärlig lästid: 6-8 min.  En studie undersökte ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning.

 

Ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning

 

Rigouröst underlag om biomedicinsk forskning och läkemedelsinnovation

Studien bestod av 222 frågeformulär som returneras av senior vetenskaplig personal. Personal som arbetar vid akademiska sjukhus och större hälsoforskningsinstitut i Nederländerna och de viktigaste FoU-laboratorier hos innovativa läkemedelsföretag i Europa. Dessutom genomförde man 47 djupintervjuer med professorer, institutsdirektörer och FoU direktörer.

Resultaten tyder på att läkemedelsföretag är mer positivt engagerade i konsekvent ekonomistyrning än vad akademiska forskningslaboratorier är, och med hälsoforskningsinstitut som intar ett mellanläge. Slutsatsen från studien är att en väl avvägd kombination av personal-, administrativ- och externstyrning behövs för att förbättra effektiviteten i universitet, institut och forskningsföretag. Forskarna förordar vissa implikationer för praktiker.

 

Ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning

Den viktigaste ekonomistyrningsvariabeln visade sig vara personalstyrning, vilket förklarar en del av variansen för alla utom en av indikatorerna för effektivitet. Detta är en tydlig bekräftelse för en central tes i socio-dynamisk litteratur. Stimulerande och givande miljö, vilket ökar motivationen hos vetenskaplig personal, behövs för hög effektivitet i biomedicinsk forskning. Lika intressant är förmodligen observationen att processtyrning inte är en faktor som skiljer mellan hög- och lågpresterande i universitet och högskolor. Båda styrmetoderna (tight kontroll, med strikt planering av varje steg i forskningsprocessen, eller lös kontroll, där den enskilde forskaren lämnas handlingsutrymme) kan leda till hög effektivitet. Det finns många sätt för duktiga forskningschefer att nå sina mål. Men vad de inte kan ändra är rigiditet i organisationen. Forskningschefer och managementkonsulter kan dra nytta av denna kunskap genom att koncentrera sina ansträngningar på organisatorisk flexibilitet när det kommer till biomedicinsk forskning.

 

Belöna miljöer för att öka innovationsförmågan

Många forskare har betonat vikten av att stimulera och belöna miljöer för att öka effektiviteten av innovationer i läkemedelsindustrin. Vikten av en flexibel organisation för att proaktivt reagera på föränderliga situationer, och vikten av att upprätthålla en omfattande FoU-nätverk, betonas också i många studier. Men fram tills föreliggande studie har begränsat med empiriska bevis lagts fram för att stödja dessa uttalanden i praxis. Med hänsyn till den stora kontextuella variationen har denna studie någorlunda jämnt resultat. Följaktligen kan resultaten av studien generaliseras till styrning av innovation och styrning av teknologiutveckling i stort.

 

Referenser:

Omta, S.W.F., Bouter, , L.M., van Engelen, J.M.L. 1996. Management control of biomedical research and pharmaceutical innovation. Technovation  17(4), 167-179.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/innovation-biomedicalresearch

Mer från InventiveBoard


Delningsekonomin som innovation

Ungefärlig lästid: 15-20 min (inklusive videor). I denna bloggpost skall vi förklara hur delningsekonomi kan betraktas som en innovation, och hur det kan påverka er organisation. Delningsekonomi (efter engelskans sharing economy) innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Även olika möjligheter att…

Läs mer

Ekonomistyrning och den entreprenöriella processen

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Hur arbetar framgångsrika entreprenöriella företag med ekonomistyrning och den entreprenöriella processen? Detta undersöktes i en studie. Huvudsyftet med studien var att bidra till vår förståelse av hur styrelsen i entreprenöriella företag använder ekonomistyrning, särskilt relaterade till den entreprenöriella processen. Studien konceptualiserade ekonomistyrning…

Läs mer