Design av styrmedel vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Vad påverkar design av styrmedel vid produktutveckling. Hur anpassar företag sina styrmedel efter specifika egenskaperna hos varje enskilt produktutvecklingsprojekt? En studie försökte bringa klarhet i detta.

I studien undersökte man relationen mellan osäkerhet i projekten (marknad och teknologi), produktstrategi, och design av styrmedel. Forskaren undersökte också om styrmedel stödjer eller, som ofta hävdas i innovationslitteraturen, hindrar produktutveckling.

 

design av styrmedel

 

För att förstå hur projektledare använder styrmedel, besökte forskaren 12 affärsenheter i sju företag, både i Europa och USA. Under vart och ett av dessa besök intervjuade forskaren en eller två projektledare, marknadschefen, FoU-chefen och chefen för varje affärsenhet samt ansvarig för utformningen och genomförandet av nya riktlinjer för produktutvecklingsprocessen. Baserat på fallstudierna formulerades och testades sedan hypoteser på en större population företag. Svarsfrekvensen var 77% (56 av 73).

 

Design av styrmedel

Studien förstärker en bredare definition av ekonomistyrning som går utöver finansiella mått och inkluderar även icke-finansiella mått. Studiens deskriptiva statistik visar att projektledare är beroende av icke-finansiella mått mycket mer än vad de är av finansiella mått. Detta resultat tyder på att man inte kan begränsa sig till traditionell ekonomistyrning vid produktutveckling. Man måste omfatta en bredare uppsättning mått. Detta beror troligen på att chefer arbetar med det implicita antagandet att bra resultat i icke-finansiella mått, på sikt, kommer att leda till goda finansiell resultat.

Studien visar att osäkerhet i projekten och produktstrategi kan förklara utformningen av styrmedel. Vidare visar studien också att bättre kostnadskontroll och designinformation har ett positivt samband med prestation (framgångsrika produktutvecklingsprojekt). Däremot hindrar tidsinformation i styrmedlen prestation, vilket stödjer argumentet att om alltför stor vikt fästs vid formella styrmedel begränsas innovationer. En trolig förklaring är att fokus på att minska ”time-to-market” inte är lämpligt för vissa typer av produktutvecklingsprojekt, speciellt de inriktade mot radikala innovationer.

 

Referenser:

Davila, T. 2000. An Empirical Study on the Drivers of Management Control Systems’ Design in New Product Development. Accounting, Organizations and Society 25 (4-5), 383–409.

Tillgänglig från https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368299000343

Mer från InventiveBoard


Prestationsmätning som stödjer innovation

Hur kan prestationsmätning hjälpa team att bli framgångsrika med innovationsarbete? Många chefer och ledare har insett att processfokuserade och multifunktionella team dramatiskt kan förbättra hur företag levererar produkter och tjänster till kunder. Traditionella prestationsmätningssystem har inte bara misslyckats med att stödja dessa team, utan också…

Läs mer

Värdering av ekonomistyrning i nystartade företag

Ungefärlig lästid: 3-4 min.  En studie undersökte värdering av ekonomistyrning i nystartade företag, dvs hur användning av styrmedel påverkade värderingen av företaget när man tog in nytt kapital. Forskarna undersökte ett internationellt urval av nystartade företag, inklusive detaljer om deras implementerade ekonomistyrning och företagens finansiella historik….

Läs mer