Bör man budgetera innovation?

Uppskattad lästid: 4-6 minuter. Bör man budgetera innovation? Organisationer efterlyser allt större budgetstyrning av sina produktinnovationsprocesser. Viktiga orsaker till denna fokus är dels kostnader i sig för produktinnovation, och dels behovet av att förbättra företagens ekonomiska resultat genom innovationssatsningar. Däremot har tidigare forskning funnit ett antal frågetecken relaterat till budgetstyrning och produktinnovation. Man har pekat på att kreativiteten hos medarbetarna som deltar i produktinnovation inte bör begränsas av kostnadsskäl, att användningen av ekonomisk styrning är oförenligt med produktinnovation, och att användning av budgetar faktiskt kan kväva innovation.

Budgetera-innovation

Budgetera innovation

En studie undersökte därför sambandet mellan just produktinnovation, budgetstyrning, och företagens ekonomiska resultat. Studien genomförde ett slumpmässigt urval av 119 chefer i börsnoterade tillverkningsföretag i Australien. Företagen som medverkade i studien representerade olika branscher som läkemedel, vitvaror, kemikalier, byggnadsmaterial, och livsmedel.  Sammanlagt deltog 77 chefer vilket motsvarar en svarsfrekvens på hela 65 procent.

 

Använd budget som planeringsmekanism

Studien fann att om produktinnovation har en positiv inverkan på företagens ekonomiska resultat, så beror detta på vilket budgetar används i företagen. Om budgetar används främst som en planeringsmekanism resulterar detta i att underlätta för produktinnovation, vilket i sin tur resulterar i förbättrat ekonomiskt resultat. Om däremot budgetar används främst som en kontrollmekanism är det osannolikt att produktinnovation kommer att bidra till ekonomisk utveckling. Resultaten av denna studie tyder på att det sätt på vilket budgetar används i produktinnovationsprocesser är avgörande för det inflytande som innovationen har på företagens ekonomiska resultat.

 

Budgetera innovation

Källa: Dunk, 2011, s. 108

Slutsatsen är att företag bör använda budgetar främst som en planeringsmekanism i produktinnovationsprocesser, och inte som en kontrollmekanism. Att budgetera för innovation kan vara positivt för företags innovationsförmåga och finansiella resultat – när budgeten används på rätt sätt.

 

Referenser

Dunk, A.S., 2011. Product innovation, budgetary control, and the financial performance of firms. The British Accounting Review 43 (2), 102-111.

http://www.sciencedirect.com/productinnovation/budgetcontroll

Mer från InventiveBoard


Styrsystem påverkar kreativitet positivt

  En studie gav insikter om de kanaler genom vilka ekonomistyrning och styrsystem utövar ett inflytande på produktinnovation genom att undersöka i vilken utsträckning olika former av styrsystem, dvs. värdesystem, diagnostiska styrsystem och interaktiva styrsystem, är direkt förknippade med olika faserna i innovationsprocesser. Styrsystem påverkar kreativitet…

Läs mer

Kapitalstrukturens påverkan på innovation

  I en studie argumenterade en forskare för att ett företags strategi kan hjälpa till att belysa de val ledningen gör avseende finansiering genom lån och riskkapital. Inom en viss industri, kommer företagets val att ta sig an konkurrens att bestämma det strategiska värdet för…

Läs mer