Bör man budgetera innovation?

Uppskattad lästid: 4-6 minuter. Bör man budgetera innovation? Organisationer efterlyser allt större budgetstyrning av sina produktinnovationsprocesser. Viktiga orsaker till denna fokus är dels kostnader i sig för produktinnovation, och dels behovet av att förbättra företagens ekonomiska resultat genom innovationssatsningar. Däremot har tidigare forskning funnit ett antal frågetecken relaterat till budgetstyrning och produktinnovation. Man har pekat på att kreativiteten hos medarbetarna som deltar i produktinnovation inte bör begränsas av kostnadsskäl, att användningen av ekonomisk styrning är oförenligt med produktinnovation, och att användning av budgetar faktiskt kan kväva innovation.

Budgetera-innovation

Budgetera innovation

En studie undersökte därför sambandet mellan just produktinnovation, budgetstyrning, och företagens ekonomiska resultat. Studien genomförde ett slumpmässigt urval av 119 chefer i börsnoterade tillverkningsföretag i Australien. Företagen som medverkade i studien representerade olika branscher som läkemedel, vitvaror, kemikalier, byggnadsmaterial, och livsmedel.  Sammanlagt deltog 77 chefer vilket motsvarar en svarsfrekvens på hela 65 procent.

 

Använd budget som planeringsmekanism

Studien fann att om produktinnovation har en positiv inverkan på företagens ekonomiska resultat, så beror detta på vilket budgetar används i företagen. Om budgetar används främst som en planeringsmekanism resulterar detta i att underlätta för produktinnovation, vilket i sin tur resulterar i förbättrat ekonomiskt resultat. Om däremot budgetar används främst som en kontrollmekanism är det osannolikt att produktinnovation kommer att bidra till ekonomisk utveckling. Resultaten av denna studie tyder på att det sätt på vilket budgetar används i produktinnovationsprocesser är avgörande för det inflytande som innovationen har på företagens ekonomiska resultat.

 

Budgetera innovation

Källa: Dunk, 2011, s. 108

Slutsatsen är att företag bör använda budgetar främst som en planeringsmekanism i produktinnovationsprocesser, och inte som en kontrollmekanism. Att budgetera för innovation kan vara positivt för företags innovationsförmåga och finansiella resultat – när budgeten används på rätt sätt.

 

Referenser

Dunk, A.S., 2011. Product innovation, budgetary control, and the financial performance of firms. The British Accounting Review 43 (2), 102-111.

http://www.sciencedirect.com/productinnovation/budgetcontroll

Mer från InventiveBoard


Hur bör innovationers tidiga fas styras?

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En studie undersökte ekonomistyrning i innovationers tidiga fas, och hur användning av styrmedel är relaterade till strategisk förnyelse (som tecken på innovation). Grunden för framgångsrik utveckling av nya produkter skapas redan i innovationers tidiga fas. Det innefattar här de aktiviteter som sker innan ett formellt…

Läs mer

Ekonomistyrning vid radikala innovationer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. En studie undersökte ekonomistyrning vid radikala innovationer. Specifikt handlade studien om hur och varför olika typer av ekonomistyrning används: (1) i olika faser av radikala innovationsprojekt, och (2) i innovationsprojekt som visar olika grader av radikalitet. Fallstudier genomfördes avseende fyra innovationsprojekt (två…

Läs mer