Belöningsstrukturer hos produktutvecklingsteam

business-world-541432_640

En studie undersökte effekten av belöningsstrukturer på prestation hos tvärfunktionella produktutvecklingsteam/grupper. Chefer och ledare kan dra fyra slutsatser från resultaten i studien:

  1.  När det är lätt att utvärdera individuella prestationer i gruppen, kommer differentierade belöningar som är baserade på position/status i organisationen sannolikt att resultera i högre tillfredsställelse bland gruppmedlemmarna. Orsaken är att seniora gruppmedlemmar bär oproportionerligt större del av risk och ansvar för gruppen.
  2.  Organisationer bör överväga att införa mer exakta och objektiva metoder för att utvärdera enskilda gruppmedlemmar. När det är enkelt att göra individuella bedömningar innebär både belöningar som är baserade på positions/status och belöningar som fördelas helt lika mellan gruppmedlemmarna, negativ inverkan på prestation. Då kan mer exakta och objektiva belöningssystem minimera uppfattningar om orättvisa och felaktigheter vid fördelningen av belöningar.
  3.  Vid långa eller mindre komplexa projekt har processbaserade belöningar en negativ inverkan på gruppens prestationer, medan resultatbaserade belöningar förbättrar prestationerna.
  4.  För riskfyllda projekt, projekt i stabila branscher eller branscher med hög konkurrens, uppvisade resultatbaserade belöningar en icke-linjär och monotont avtagande korrelation till produktkvalitet. Under dessa förhållanden tycks belöningar innebära en skadlig effekt på produktkvaliteten, om belöningarna länkas till projektresultaten. Resultaten från studien tyder på att medlemmarna i produktutvecklingsteamen tydligt kan skilja på organisationens risk och risk för sig själva. Även om grupperna är villiga att dela en viss risk med organisationen, tenderar de att minimera sin egen riskexponering. Belöningsstrukturer som då är mest effektiva för att förbättra gruppernas prestationer är belöningsstruktur som ger minimal risk för gruppen. Resultatbaserade belöningar som uppfattas som alltför riskabla, för vaga, eller alltför svårt att uppnå kommer sannolikt att avvisas av teamet, vilket leder till lägre produktkvalitet.

 

Referenser:

Sarin, S., Mahajan, V., 2001. The Effect of Reward Structures on the Performance of Cross-Functional Product Development Teams. Journal of Marketing 65 (2), 35-53.

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmkg.65.2.35.18252

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration

Ungefärlig lästid: 6-7 min. Hur fungerar ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration? En studie undersökte denna fråga. Specifikt undersökte studien sambandet mellan kunskapskomplexitet och ekonomistyrning i kunskapsintensiva företag. Kunskapsintensiva företag syftar till de företag som tillhandahåller immateriella lösningar på kundproblem genom att i huvudsak använda kunskapen genom…

Läs mer

Kreativ spänning i innovationsprocessen

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Graden med vilket ett företag behöver kreativitet eller effektivitet, beror på hur snabbt förändringar sker i en viss bransch. En viss grad av frihet och flexibilitet är avgörande för produktiva innovationsteam. Å andra sidan, om ledningen står inför utmaningar som att leda projekt i rätt…

Läs mer