Användning av prestationsstyrningssystem

Prestationsstyrningssystem

En studie visar hur användningen av prestationsstyrningssystem påverkar chefers uppfattning av tillfredsställelse, effektiviteten i styrsystemet och prestanda relaterade till innovationsprocessen. En explorativ empirisk forskningsstudie genomfördes på 85 chefer som är verksamma i italienska hälsovårdsorganisationer.

 

Anvädning av prestationsstyrningssystem kan ge missvisande resultat

De empiriska resultaten visar att interaktiv, i motsats till diagnostisk, användning av prestationsstyrningssystem ökar chefers tillfredsställelse med styrmedlet och chefers uppfattning om styrmedlets effektivitet. Traditionell diagnostisk användning av prestationsstyrningssystem är baserad på hierarki av information och befogenheter enligt logiken med feedback. Å andra sidan en interaktiv användning involverar direkt chefer på en viss nivå i verksamheten hos underordnade medarbetare.

Studien visade att det inte är själva styrmedlet som är ett hinder för innovation inom organisationer i allmänhet (och hälsoorganisationer i synnerhet), men diagnostisk användningen av styrmedlen. Detta hindrar samspelet mellan de medarbetare som utövar styrning och de medarbetare som omfattas av styrningen, vilket begränsar organisatoriskt lärande och därmed möjlighet att utveckla innovativa lösningar.

 

Referenser:

Demartini C., Mella, P., 2014. Beyond feedback control: the interactive use of performance management systems. Implications for process innovation in Italian healthcare organizations. The International Journal Of Health Planning And Management 29 (1), e1-e30.

Tillgänglig på: http://onlinelibrary.wiley.com/beyond-feedback-controll

Mer från InventiveBoard


Innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin

Lästid: 2-3 minuter. Små och medelstora företag verksamma inom tillverkningsindustrin ger ett betydande bidrag till den ekonomiska tillväxten. Men den största delen av forskning om innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin har fokuserat på stora organisationer. Drivkrafter för innovationer En studie har dock identifierat drivkrafter för innovationer…

Läs mer

Organisk och mekanisk styrning av innovation

  En studie undersökte de indirekta effekter som mekanisk och organisk styrning har på projekts resultat genom innovativitet vid upptäckande och exploaterande i innovationsprojekt. Forskarna undersökte också eventuell samverkande effekt som mekanisk och organisk styrning kan ha på projektens resultat. Forskningsmodellen bestod i att empiriskt…

Läs mer