Ekonomistyrning och den entreprenöriella processen

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Hur arbetar framgångsrika entreprenöriella företag med ekonomistyrning och den entreprenöriella processen?

Detta undersöktes i en studie. Huvudsyftet med studien var att bidra till vår förståelse av hur styrelsen i entreprenöriella företag använder ekonomistyrning, särskilt relaterade till den entreprenöriella processen. Studien konceptualiserade ekonomistyrning genom konfigurationer. Konfigurationer ses som multidimensionella konstruktioner som består av fem ekonomistyrningskomponenter: styrmedel, objekt, mått, tid och fokus. Intervjuer med 30 styrelseledamöter i sju framgångsrika entreprenöriella företag utgör den empiriska grunden för studien.

 

Ekonomistyrning och den entreprenöriella processen

 

Ekonomistyrning och den entreprenöriella processen

Resultaten visar att användningen av ekonomistyrning är dynamisk över den entreprenöriella processen. Användningen av ekonomistyrning förändras med avseende på specifika ekonomistyrningskomponenter. Exempelvis, tidigt i den entreprenöriella processen är användningen markant projekt-, framtids- och marknadsinriktad, medan i senare faser är uppföljning av beslut avseende såväl specifika projekt som verksamheten som helhet en betydelsefull aktivitet. Ett annat dynamiskt inslag är variationen i användningen av ekonomistyrningskomponenter. Särskilt framträdande är det avseende styrmedel, mått och objekt. Vidare, användningen har varierande fokus. Den fokuserar både den specifika entreprenöriella processen men också mer övergripande på företaget som helhet (flera entreprenöriella processer/ projekt). Avseende den specifika processen (projektet) pekar forskning på att användningen fokuserar på både projektets utveckling och det som ”utvecklas” i detta projekt.

Den stora delen av befintlig forskning på ekonomistyrning fokuserar på etablerade, stora företag som arbetar i stabila miljöer och ser ekonomistyrning som ett medel för att uppnå mål som anges i strategiprocessen, det vill säga som ett sätt att genomföra strategin. Denna studie breddar detta perspektiv. Studien ger kunskap om ekonomistyrningens roll i innovation och värdeskapande av affärsmöjligheter. Studien bidrar till litteraturen om användningen av ekonomistyrning i en entreprenöriell kontext. Studien betonar också en förbisedd aktör i ekonomistyrning forskning, nämligen styrelsen.

Lärdomen vi kan dra här är att var flexibel i användningen av styrmedel. Anpassa användningen av styrmedel utifrån den entreprenöriella processens olika faser.

Joakim Wahlberg

 

Referenser

Wahlberg, J., 2013. Styrelsens Användning av Ekonomistyrning i Entreprenöriella Processer. Licentiatuppsats. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32903

Mer från InventiveBoard


Förslagslåda vs idéhanteringssystem

Ungefärlig lästid: 5-7 min   Vem kom på idén ”förslagslåda”? Den skulle jag vilja prata med. Vem influerade till att förslagslådan skulle införas på företag och organisationer på 80- och 90 talet? Å andra sidan har den gamla ineffektiva förslagslådan som medarbetare fasar över lett till vad som…

Läs mer

Implementera målkostnadskalkylering

En studie använde teori om marknadsorientering för att analysera införandet av system för målkostnadskalkylering och affärsmodell innovation, samt hur detta påverkar företags resultat. 189 tillverkande företag inom elektronik- och informationsindustrin i Kina användes som urval för studien.   Målkostnadskalkylering bidrar till affärsmodell innovation Som väntat var införandet…

Läs mer