Medarbetare som användardrivna innovatörer och idéhanteringssystem

Beräknad lästid: 2-4 minuter. En grupp av forskare fokuserade medarbetare som användardrivna innovatörer.

 

Medarbetare som användardrivna innovatörer.

 

Medarbetare som användardrivna innovatörer

Tidigare forskning har studerat så kallad ’användardriven innovation’ eller ‘användardrivna innovatörer’. Där har man fokuserat på organisationer som potentiella användarinnovatörer. Med användarinnovatörer menas att man skapar en innovation för egen användning i någon form. Dock finns lite kunskap om enskilda bidrag från medarbetare, som skapar innovation. Detta för att ta itu med sina egna specifika behov inom sina respektive organisationer.  En studie undersökte just detta. Studien undersökte förslag till innovationer som lämnats av medarbetare genom ett idéhanteringssystem.

 

Resultat

Forskarna fann att medarbetares idéer som avser lösa deras egna specifika behov är mer benägna än andra förslag att realiseras i praktiken i organisationen, oavsett idéernas utvecklingsnivå. Vidare fann forskarna att ursprunget av idéerna är en bättre prediktor för sannolikheten för antagande än idéernas utvecklingsnivå. Forskarna fann också att medarbetare som är användarinnovatörer oftare bidrar med förslag på helt nya produkter och tjänster. Detta förutom att de i högre grad bidrar till inkrementella processförbättringar.

 

Praktiska implikationer

Den största utmaningen med att driva idéhanteringssystem är att faktiskt generera goda idéer. Resultaten av denna studie har viktiga praktiska konsekvenser för chefer och ledare som arbetar med idéhantering och innovation, och mer specifikt för organisationer som har implementerat idéhanteringssystem.

 

Forskarna fann att innovationsförslag som gäller projekt där medarbetarna själva är inblandade och där medarbetaren har förväntningar om en personlig fördel i något avseende, är mer benägna att utmana befintliga processer och strukturer än andra idéer.

 

Studiens resultat tyder således på att om man identifierar de idéer från medarbetare som är användarinnovatörer, kan detta bidra till att förbättra det totala resultatet från organisationens idéhanteringssystem. Dessutom, genom att använda idéhanteringssystem och motivera medarbetare till att bidra med sina användarinnovationer, kan organisationer får ett verktyg som ger dem möjlighet att generera produkter och tjänster av mer radikal karaktär. Därtill, genom att fokusera på att användarna bidrar till att ökar andelen framgångsrikt inlämnade förslag, kan organisationer säkerställa ett hållbart idéhanteringssystem och motivera kostnaden för att driva det.

 

Referenser

Zejnilovic, L, Oliveira, P., Veloso, FM., 2012. Employees as user innovators: An empirical investigation of an idea management system. Paper presented at the annual meeting of the 43rd Decision Sciences Institute Annual Meeting, San Francisco, CA.

Tillgänglig på: http://papers.ssrn.com/userdriven-innovation

Mer från InventiveBoard


Användning av prestationsstyrningssystem

En studie visar hur användningen av prestationsstyrningssystem påverkar chefers uppfattning av tillfredsställelse, effektiviteten i styrsystemet och prestanda relaterade till innovationsprocessen. En explorativ empirisk forskningsstudie genomfördes på 85 chefer som är verksamma i italienska hälsovårdsorganisationer.   Anvädning av prestationsstyrningssystem kan ge missvisande resultat De empiriska resultaten…

Läs mer

Framgång och misslyckande med innovation

Varför arbetar inte alla med innovationer? Det är allmänt känt att innovation är nyckeln till framgångsrikt företagande. Att många företag ändå inte vågar förnya har troligtvis att göra med att innovation innebär flera olika typer av risker och osäkerheter vilket leder till hög andel misslyckade projekt.   En…

Läs mer