Adoption av ekonomistyrning i produktutveckling

Ungefärlig lästid: 3-5 min. En relativt ny forskningsinriktning visar att ekonomistyrning har en viktig roll för att stödja innovationer. En studien inom denna forskningsinriktning undersökte adoption av styrmedel inom produktutveckling, vilket utan tvekan är en av de affärsprocesser där innovation spelar en viktig roll.

Urvalet var 69 nystartade entreprenörsföretag, och data från enkäter och intervjuer med var och en av VD, finanschef och affärsutvecklingschefer avseende styrmedel kopplat till produktutveckling. Forskarna undersökte sju olika styrmedel: milstolpar, rapporter som jämför utfall mot plan, budget för utvecklingsprojekt, projekturvalsprocess, plan för produktportföljen, testprocess för produktkoncept, och riktlinjer för projektens sammansättning av medarbetare.

 

adoption av styrmedel

 

Adoption av styrmedel

Resultaten visar att vissa händelser ledde cheferna till att införa styrmedel för att ta itu med de utmaningar som man stod inför. Händelserna omfattade följande:

  • upphandlings- och legitimeringsprocess med externa parter
  • interna orsaker såsom chefers bakgrund (personen har kunskap om vissa processer)
  • learning by doing
  • behov av att fokusera organisationen
  • reaktioner på problem.

Forskarna fann att orsaken till införandet av styrmedel är associerad med prestationen i produktutvecklingsprocessen, mätt i förmågan att hålla tidsplaner. Styrmedel som infördes på grund av chefers bakgrund är förknippade med bättre prestation än om styrmedlet införs av andra orsaker. Andra orsaker kan vara på grund av kaos, för att säkerställa upphandling, eller att man måste fokusera verksamheten.

En aspekt av hur chefers bakgrunds påverkar införandet av styrmedel är viktig att notera. Nyckelpersoner (t.ex. VD eller styrelseledamot) kan uppfatta en stor lucka i företagets kapacitet och därför anställa chefer som för med sig nya styrmedel, som är en del av att bygga upp den interna kapaciteten. Detta skäl är mer troligt i nystartade företag än etablerade företag eftersom de tidigare företagen sällan har full uppsättning av operativa förmågor från dag noll.

Resultatet av studien stöder relevansen av säkerhet kring projekt och produktstrategin för att förklara utformningen av ekonomistyrning. Studien visar också att bättre kostnads- och designinformation har en positiv relation med prestation (framgångsrika nya produktutvecklingsprojekt). Däremot hindrar tidsinformation prestation som stöder argumentet att för mycket betoning på formella system begränsar innovation. En möjlig förklaring är att nuvarande tonvikt på att minska ”time-to-market” kanske inte är lämplig för vissa projekt riktade mot radikala innovationer.

 

Referenser:

Davila, A., Foster, G., & Li, M. (2009). Reasons for management control systems adoption: Insights from product development systems choice by early-stage entrepreneurial companies. Accounting, Organizations and Society, 34, 322–347

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368208000676

Mer från InventiveBoard


Organisationskultur för innovation eller imitation

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Innovation är avgörande för att uppnå konkurrensfördelar för företag. Innovation, jämfört med imitation, motiverar företag att lansera nya produkter och bli pionjärer på sina marknader. Många faktorer har visat sig vara avgörande faktorer för att stödja och lyckas med en organisatorisk innovationsstrategi….

Läs mer

Kunskapsutbyte genom intranät

Beräknad lästid: 3-5 minuter. Betydelsen av ett intranät, såsom ett internt idéhanteringssystem, för kunskapshantering är till stor del beroende av de värden av dess innehåll och de specifika verktyg som organisationer tillhandahåller sina medarbetare, samt dess slutliga användning i verksamheten. För många organisationer finns det ett…

Läs mer